Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2019r.Załączniki:

Nr 1/2019 z 3 stycznia 2019r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2019
Nr 2/2019 z 3 stycznia 2019r. w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego, strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2019
Nr 3/2019 z 3 stycznia 2019r. w sprawie powierzenia prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów, zdrojów ulicznych, placów zabaw, siłowni na powietrzu i zestawów sprawnościowych oraz targowiska miejskiego w 2019 roku
Nr 4/2019 z 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
Nr 5/2019 z 11 stycznia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy
Nr 6/2019 z 15 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Szczecinek
Nr 7/2019 z 16 stycznia 2019r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek
Nr 8/2019 z 16 stycznia 2019r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek
Nr 9/2019 z 16 stycznia 2019r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek
Nr 10/2019 z 16 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 11/2019 z 17 stycznia 2019r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych na terenie Miasta Szczecinek w dniu 19 stycznia 2019r.
Nr 12/2019 z 17 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Szczecinek
Nr 13/2019 z 18 stycznia 2019r. w sprawie powołania Gminnego Koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Miasta Szczecinek
Nr 14/2019 z 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 15/2019 z 22 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 16/2019 z 23 stycznia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 17/2019 z 28 stycznia 2019r. w sprawie zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr 18/2019 z 30 stycznia 2019r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Nr 19/2019 z 30 stycznia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok
Nr 20/2019 z 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek
Nr 21/2019 z 11 lutego 2019r. ws. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłoś
Nr 22/2019 z 11 lutego 2019r. ws. powołania Komisji Konkursowej
Nr 23/2019 z 11 lutego 2019r. ws. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku public
Nr 24/2019 z 12 lutego 2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały
Nr 25/2019 z 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nr 26/2019 z 18 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza przy placu Wazów 1 w Szczecinku
Nr 27/2019 z 18 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 28/2019 z 18 lutego 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek w 2019 r.
Nr 29/2019 z 20 lutego 2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek
Nr 30/2019 z 26 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 31/2019 z 27 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr 32/2019 z 27 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr 33/2019 z 27 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w całości ze źródeł zewnętrznych
Nr 34/2019 z 28 lutego 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok
Nr 35/2019 z 4 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Nr 36/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start
Nr 37/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych
Nr 38/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia na podstawie us
Nr 39/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych
Nr 40/2019 z 7 marca 2019r. w sprawie ustalenia wzorów zgłoszeń i protokołów w wyborach do rad osiedli
Nr 41/2019 z 7 marca 2019r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci Komisji Wyborczych w wyborach do rad osiedli
Nr 42/2019 z 7 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej
Nr 43/2019 z 7 marca 2019r. w sprawie wzoru karty do głosowania do rad osiedli
Nr 44/2019 z 13 lutego 2019r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny
Nr 45/2019 z 14 marca 2019r. w sprawie zasad i trybu pracy Komisji rozpatrującej wnioski o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, poło
Nr 46/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej
Nr 47/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej
Nr 48/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej
Nr 49/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej
Nr 50/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej
Nr 51/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej
Nr 52/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej
Nr 53/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej
Nr 54/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej
Nr 55/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej
Nr 56/2019 z 21 marca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych
Nr 57/2019 z 21 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 58/2019 z 26 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku przy placu Wazów 1
Nr 59/2019 z 26 marca 2019r. w sprawie konsultacji projektów uchwał
Nr 60/2019 z 27 marca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Szczecinku
Nr 61/2019 z 27 marca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 62/2019 z 27 marca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 63/2019 z 28 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 64/2019 z 29 marca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok
Nr 65/2019 z 8 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku, przy placu Wazów 1
Nr 66/2019 z 8 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku
Nr 67/2019 z 9 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 68/2019 z 12 kwietnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 69/2019 z 25 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Nr 70/2019 z 15 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 71/2019 z 15 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 72/2019 z 16 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 73/2019 z 16 kwietnia 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Nr 74/2019 z 17 kwietnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 75/2019 z 19 kwietnia 2019r w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnośc
Nr 76/2019 z 19 kwietnia 2019r. w sprawie zwolnienia dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych
Nr 77/2019 z 25 kwietnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 78/2019 z 29 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 79/2019 z 30 kwietnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek
Nr 80/2019 z 30 kwietnia 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r
Nr 81/2019 z 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 82/2019 z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 83/2019 z 6 maja 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego
Nr 84/2019 z 7 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 85/2019 z 8 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 86/2019 z 13 maja 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w
Nr 87/2019 z 13 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 88/2019 z 14 maja 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 89/2019 z 20 maja 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 90/2019 z 22 maja 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Nr 91/2019 z 22 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 92/2019 z 24 maja 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
Nr 93/2019 z 29 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr 94/2019 z 29 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 95/2019 z 30 maja 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu wykorzystania środków finansowych przez Radę Osiedla
Nr 96/2019 z 30 maja 2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD
Nr 97/2019 z 31 maja 2019r. w sprawie dokonania zmian z budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok
Nr 98/2019 z 3 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2019 rok
Nr 99/2019 z 4 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 100/2019 z 6 czerwca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 101/2019 z 10 czerwca 2019r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz ustalenia wysokości wadium
Nr 102/2019 z 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek
Nr 103/2019 z 17 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 104/2019 z 18 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
- Nr 105/2019 z 21 czerwca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
- Nr 106/2019 z 25 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 107/2019 z 28 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok
Nr 108/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych
Nr 109/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego
Nr 110/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów
Nr 111/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Nr 112/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start
Nr 113/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Nr 114/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Nr 115/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i świadczenia dobry start
Nr 116/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego
Nr 117/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
Nr 118/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr 119/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
Nr 120/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
Nr 121/2019 z 5 lipca 2019r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku
Nr 122/2019 z 5 lipca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2019 w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego i strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2019r
Nr 123/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 124/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2019 rok oraz wzoru karty do głosowania i wyznaczenia punktów głosowania
Nr 125/2019 z 12 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 126/2019 z 15 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych
Nr 127/2019 z 15 lipca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 03.01.2019 r. w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego i strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2019
Nr 128/2019 z 17 lipca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 129/2019 z 18 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 130/2019 z 23 lipca 2019r w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 131/2019 z 30 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 132/2019 z 30 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 133/2019 z 31 lipca 2019r. w sprawie dokonania zmain w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok
Nr 134/2019 z 01 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Nr 135/2019 z 06 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 136/2019 z 07 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr 137/2019 z 07 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych
Nr 138/2019 z 13 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Nr 139/2019 z 20 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Nr 140/2019 z 20 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr 141/2019 z 28 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr 142/2019 z 30 sierpnia 2019r w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Nr 143/2019 z 30 sierpnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok
Nr 144/2019 z 3 września 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r
Nr 145/2019 z 5 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr 146/2019 z 5 września 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych
Nr 147/2019 z 9 września 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Szczecinek
Nr 148/2019 z 11 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 149/2019 z 16 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 150/2019 z 16 września 2019r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy
Nr 151/2019 z 25 września 2019r. w sprawie wyznaczenia osób dokonujących odbioru dofinansowanych przez Miasto Szczecinek prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy wschodniej elewacji wieży kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Pann
Nr 152/2019 z 25 września 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r
Nr 153/2019 z 26 września 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie wskazanych świadczeń rodzinnych
Nr 154/2019 z 26 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr 155/2019 z 30 września 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok
Nr 156/2019 z 30 września 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta
Nr 157/2019 z 1 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 158/2019 z 1 października 2019r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
Nr 159/2019 z 1 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 160/2019 z 2 października 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: "Rehabilitacja seniorów - mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020"
Nr 161/2019 z 3 października 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 162/2019 z 7 października 2019r. w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 163/2019 z 15 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 164/2019 z 17 października 2019r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta w Szczecinku
Nr 165/2019 z 17 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 166/2019 z 17 października 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/7/2019 Rady Osiedla Koszalińsko-Kołobrzeska w Szczecinku
Nr 167/2019 z 17 października 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/6/2019 Rady Osiedla Koszalińsko-Kołobrzeska w Szczecinku
Nr 168/2019 z 17 października 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/5/2019 Rady Osiedla Koszalińsko-Kołobrzeska w Szczecinku
Nr 169/2019 z 23 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 170/2019 z 23 października 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego w sprawach kultury fizycznej
Nr 171/2019 z 29 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 172/2019 z 30 października 2019r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku 2019"
Nr 173/2019 z 31 października 2019r. w sprawie rozliczania płatności VAT w Mieście Szczecinek za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment);
Nr 174/2019 z 31 października w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok
Nr 175/2019 z 4 listopada 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego
Nr 176/2019 z 7 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Nr 177/2019 z 7 listopada 2019r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Mieście Szczecinek za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
Nr 178/2019 z 8 listopada 2019r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr 179/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Nr 180/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku 2019"
Nr 181/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach
Nr 182/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2020 rok
Nr 183/2019 z 14 listopada 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 184/2019 z 25 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
Nr 185/2019 z 28 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 186/2019 z 29 listopada 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok
Nr 187/2019 z 2 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Nr 188/2019 z 3 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi Teleopieki w Mieście Szczecinek
Nr 189/2019 z 5 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr 190/2019 z 5 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr 191/2019 z 6 grudnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 192/2019 z 6 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 193/2019 z 9 grudnia 2019r. w sprawie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego w sprawach kultury fizycznej
Nr 194/2019 z 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 195/2019 z 10 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych
Nr 196/2019 z 10 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Nr 197/2019 z 11 grudnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok
Nr 198/2019 z 12 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Nr 199/2019 z 12 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Nr 200/2019 z 13 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20
Nr 201/2019 z 13 grudnia 2019r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad stosowania czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Miasta Szczecinek
Nr 202/2019 z 17 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 203/2019 z 18 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
Nr 204/2019 z 23 grudnia 2019r. w sprawie zmiany szczegółowego przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 205/2019 z 27 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr 206/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2020 roku
Nr 207/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
Nr 208/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Szczecinek w 2020 roku
Nr 209/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Szczecinek
Nr 210/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 201
Nr 211/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów, zdrojów ulicznych, placów zabaw, siłowni na powietrzu, zestawów sprawnościowych, otwartych stref aktywności oraz targowiska miejskiego w 2020 roku
Nr 212/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2020 roku
Nr 213/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka w 2020 roku
Nr 214/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2020
Nr 215/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2020 roku
Nr 216/2019 z 31 grudnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok