Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2009r.Załączniki:

Nr 176/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2010 rok
Nr 175/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 174/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 173/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Nr 172/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Szczecinek na lata 2010-2012
Nr 171/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2010
Nr 170/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie miasta Szczecinka w roku 2010
Nr 169/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów na terenie Miasta Szczecinka w 2010 roku
Nr 168/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2010 roku
Nr 167/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2010
Nr 166/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych
Nr 165/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka
Nr 164/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie utrzymania zieleni i parku miejskiego w Szczecinku w roku 2010
Nr 163/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Nr 162/09 z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr 161/09 z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Nr 160/09 z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Nr 159/09 z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie powołania biegłego
Nr 158/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Nr 157/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 156/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 155/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 154/09 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 153/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 9/06 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2006r.
Nr 152/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 52/05 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 25 maja 2005r.
Nr 151/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 50/05 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 24 maja 2005r.
Nr 150/09 z 15 grudnia 2009r. w sprawie przyznawania pracownikom Urzędu Miasta ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników USC pełniących obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń stron
Nr 149/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie postępowania windykacyjnego należności z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej
Nr 148/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu ewidencji oraz przyjmowania skarg i wniosków
Nr 147/09 z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany zasad i trybu wykorzystania środków finansowych przez Radę Osiedla
Nr 146/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 145/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej
Nr 144/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 10.12.2009r
Nr 143/09 z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych
Nr 142/09 z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 141/09 z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie (...) konkursu ofert na realizację zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (...) przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2010 roku
Nr 140/09 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na projekt medalu upamiętniającego 700-lecie miasta Szczecinek
Nr 139/09 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia projektu budżetu miasta Szczecinek na 2010 rok
Nr 138/09 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek
Nr 137/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie powołania Kapituły konkursu „Wolontariusz Roku 2009”
Nr 136/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 135/09 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 134/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie przekazania Zakładowi Budżetowemu Szkół i Przedszkoli w Szczecinku dotacji celowej na zajęcia sportowo-rekreacyjne
Nr 133/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 132/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Wolontariusz Roku 2009”
Nr 131/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 130/09 z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Koszalińskiego
Nr 129/09 z dnia 13 października 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 128/09 z dnia 7 października 2009r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Szczecinka
Nr 127/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 126/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych
Nr 125/09 z dnia 25 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 124/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 123/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 122/09 z dnia 21 września 2009r. w w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Opiniodawczo – Doradczego w sprawach kultury fizycznej
Nr 120/09 z dnia 11 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 119/09 z dnia 11 września 2009r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Nr 118/09 z dnia 7 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 117/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 116/09 z dnia 25 sierpnia 2009r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Nr 115/09 z dnia 25 sierpnia 2009r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Nr 114/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 113/09 z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych
Nr 112/09 z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 111/09 z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2009 roku
Nr 110/09 z dnia 7 sierpnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku
Nr 109/09 z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek: jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
Nr 108/09 z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 107/09 z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku
Nr 106/09 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 105/09 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 104/09 z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka
Nr 103/09 z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 102/09 z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego
Nr 101/09 z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek
Nr 100/09 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych
Nr 99/09 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Koszalińskiego
Nr 98/09 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 97/09 z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego
Nr 96/09 z dnia z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr 95/09 z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przez Miasto Szczecinek
Nr 94/09 z dnia16 lipca 2009r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek
Nr 93/09 z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek
Nr 92/09 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
Nr 91/09 z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinku, Plac Wazów 1
Nr 90/09 z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nr 89/09 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 88/09 z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 87/09 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Nr 86/09 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do dokonywania czynności prawnych
Nr 85/09 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
Nr 84/09 z dnia 6 czerwca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych
Nr 83/09 z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 82/09 z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr 81/09 z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/08 z 30 czerwca 2008r. w sprawie zasad przydziału i wysokości kwoty zwracanej pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek za okulary korygujące wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych
Nr 80/09 z dnia 4 czerwca 2009r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 201/07 z 18.12.2007r. w spr. ustalenia Regulaminu zasad przydzielania pracownikom UM Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboc
Nr 79/09 z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
Nr 78/09 z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek
Nr 77/09 z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinku, przy ul. Plac Wazów 1 w Szczecinku
Nr 76/09 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 75/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Szczecinek
Nr 74/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Szczecinek oraz kierowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych
Nr 73/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 72/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 71/09 z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Opiniodawczo – Doradczego w sprawach kultury fizycznej
Nr 70/09 z dnia 14 maja 2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Nr 69/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
Nr 68/09 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Nr 67/09 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Nr 66/09 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej
Nr 65/09 z dnia 7 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 64/09 z dnia 5 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 63/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 62/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 61/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 60/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie powołaniu Zespołu Zadaniowego
Nr 59/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek
Nr 58/09 z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany siedzib stałych obwodów głosowania
Nr 57/09 z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych
Nr 56/09 z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 55/09 z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie uruchomienia, utrzymania i konserwacji fontanny na Pl. Wolności oraz zdrojów ulicznych przy ul. 9-go Maja, Ordona i Boh. Warszawy w sezonie letnim 2009
Nr 54/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek: jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
Nr 53/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 52/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku
Nr 51/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wykorzystania dotacji celowej na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
Nr 50/09 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 49/09 z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania własnego Miasta Szczecinek w zakresie prowadzenia plaż miejskich przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr 48/09 z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Nr 47/09 z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek
Nr 46/09 z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek
Nr 45/09 z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku
Nr 44/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 43/09 z dnia 27 marca 2009r. w spr. zmiany zarz. Nr 3/09 BM Szczecinek z 5 stycznia 2009r. w spr. wys. opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez OSiR
Nr 42/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 41/09 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 40/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2008 rok oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2008 rok
Nr 39/09 z dnia18 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 38/09 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Opiniodawczo – Doradczego w sprawach kultury fizycznej
Nr 37/09 z dnia 17 marca 2009r. w sprawie wykorzystania dotacji celowej na zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień
Nr 36/09 z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Nr 35/09 z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku programu szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr 34/09 z dnia 16 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 33/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 32/09 z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych
Nr 31/09 z dnia 4 marca 2009r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku
Nr 30/09 z dnia 4 marca 2009r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku
Nr 29/09 z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku programu szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr 28/09 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 27/09 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 26/09 z dnia 2 marca 2009r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 25/09 z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek
Nr 24/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 23/09 z dnia 24 lutego 2009r.w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 22/09 z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr 21/09 z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 20/09 z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych
Nr 19/09 z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek
Nr 18/09 z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej
Nr 17/09 z dnia 11 lutego 2009r. sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Szczecinek
Nr 16/09 z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 15/09 z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zadań publicznych z zakresu zadań własnych Miasta Szczecinek realizowanych w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań
Nr 14/09 z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 13/09 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Nr 12/09 z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Szczecinek oraz kierowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych
Nr 11/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 10/09 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie powołania Zespołu pracowników
Nr 9/09 z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Nr 8/09 z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
Nr 7/09 z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 6/09 z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecinek
Nr 5/09 z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek."
Nr 4/09 z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok
Nr 3/09 z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nr 2/09 z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 1/09 z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr 121/09 z dnia 16 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej