W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

11. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

 I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

 

 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego - aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.

Odpisy skrócone, zupełne i odpisy skrócone wielojęzyczne.

Decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

 

 

-         Odpis aktu stanu cywilnego wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, a także osobie, która wykaże w tym interes prawny.

-         Odpis aktu stanu cywilnego wskazanej osoby wydaje się organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

-         Odpisy aktu stanu cywilnego mogą zostać wydane na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku osoba zainteresowana składa wniosek za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (portal obywatel.gov.pl).

 

 

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

 

-         Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego dla osoby, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi:

·         wniosek,

·         prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,

·         dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport).

 

-         Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego dla innych osób, które wykażą interes prawny:

·         wniosek,

·         dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport,)

·         dokument wykazujący interes prawny.

 

-         Wydawanie odpisów dla pełnomocników:

·         wniosek,

·         pisemne pełnomocnictwo,

·         dokument tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty lub paszport.)

 

-         Wydawanie odpisów dla organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny:

·         podanie,

·         statut organizacji społeczne,j

·         dokument wykazujący interes społeczny organizacji .

 

Uwaga: wydanie odpisu aktu stanu cywilnego wymaga uprzedniego zmigrowania aktów stanu do rejestru stanu cywilnego (tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego); w przypadku gdy urodzenie, małżeństwo lub zgon miały miejsce poza Szczecinkiem migracji aktu dokonuje urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.

 

 

 

 

 

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

 

-         Opłata skarbowa od wydania:

·         odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł,

·         odpisu zupełnego - 33,00 zł,

·         od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

 

-         Od uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

-         Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie wydawanie odpisów aktów w niektórych przypadkach, m. in w sprawach:

§  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

§  ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego,

§  świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

§  zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

§  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

 

-         Opłatę skarbową można uiścić:

·         przelewem na konto Miasta Szczecinek pl. Wolności 13, nr rachunku: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,

·         w oddziale Banku Spółdzielczego w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 53.

 

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

 

Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

 

 

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:

 

Nie dotyczy.

 

 

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:

 

Nie dotyczy.

 

 

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

 

Telefonicznie, numery telefonów:

-         94 37 140 88,

-         94 37 141 32,

-         94 37 141 33,

-         94 37 140 89

 

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Osobiście, za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

 

 

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

 

Osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (odpis elektroniczny aktu).

 

 

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

 

-         Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

-         Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

 

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił wydania odpisu aktu, stronie na decyzję kierownika przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

 

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinku

ul. 1-go Maja 5, 78-400 Szczecinek

Godziny przyjęć:

·         poniedziałek: 07.30 - 15.00

·         wtorek – środa: 09.00 - 15.00

·         czwartek: 09.00 - 17.00

·         piątek: 09.00 - 13.00

-         telefony: 94 37 140 88, 94 37 141 32, 94 37 141 33, 94 37 140 89

-         e-mail: usc@um.szczecinek.pl

-         rachunek bankowy: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Jastrowiu oddział w Szczecinku: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,

-         Kod terytorialny GUS: 3215011

-         NIP Miasta Szczecinek: 673-00-10-209

-         REGON Urzędu Miasta Szczecinek: 330920890

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku: Beata Bednarska pok. 016, tel. 94 37 140 88

XIV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

-         ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

-         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

-         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

-         ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

-         ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

-         konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.

 

 

XV. INFORMACJA O PRZETWARZANU DANYCH OSOBOWYCH:

pod linkiem https://bip.szczecinek.pl/?c=587

Załączniki

Powiadom znajomego