W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,

2.   Załączniki:

a)   dokumentacja i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy,

b)   program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

c)    regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

d)   pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

e)   warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,

f)    graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający: oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

g)   instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej,

h)   terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,

i)    informacja o: liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej, osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,

j)    informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy;

k)   informacja o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 

W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wnoszona na rachunek bankowy Miasta Szczecinek 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 – Bank Spółdzielczy w Jastrowiu.

·       za wydaną decyzję - 82,00 zł.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna dostarczona wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Rzecznik prasowy, pok. nr 118, tel. 735 939 693.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

Organizator imprezy masowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Miasta Szczecinek z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach, instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

 

 

Powiadom znajomego