W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Opłata retencyjna

OPŁATA RETENCYJNA – opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 • KOGO DOTYCZY OPŁATA

 

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust.8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) wprowadzona została tzw. opłata retencyjna za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne wprowadzony został obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji, na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2  obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Każdy właściciel tego typu nieruchomości ma obowiązek składania oświadczenia raz na kwartał.

 

Do ponoszenia opłaty zobowiązane są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Kryteria naliczenia opłaty:

 • opłata odnosi się do jednej nieruchomości, co oznacza, iż dotyczy ona działek objętych jedną księgą wieczystą,
 • uszczelnienie tj. jego zabudowanie oraz utwardzenie tj. wykonanie nieprzepuszczalnego podłoża (powierzchnia wykonana z asfaltu, betonu, kostki brukowej typu bruk lub pozbruk),
 • obszar nieujęty w system kanalizacji otwarty lub zamknięty:
 • otwartym system kanalizacji deszczowej są: rowy, systemy odwadniające,
 • zamkniętym to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami,
 • nieruchomość podłączona do kanalizacji ogólnospławnej jest zwolniona z opłaty,
 • zwolnienie z opłaty nie obejmuje nieruchomości, która posiada wyłącznie dostęp do kanalizacji sanitarnej.

Jeżeli nieruchomość spełnia wymogi dotyczące powierzchni, ale jest podłączona do kanalizacji deszczowej, to jest ona zwolniona z ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

 • KIEDY NALEŻY WNOSIĆ OPŁATĘ

 

Burmistrz Miasta Szczecinek po otrzymaniu oświadczenia weryfikuje zawarte w nim dane, a następnie w formie informacji ustala wysokość opłaty retencyjnej. Właściciel nieruchomości po otrzymaniu informacji  ma obowiązek uiszczenia opłaty retencyjnej w terminie 14 dnia od dnia, w którym doręczono informację.

Opłatę wylicza się kwartalnie na podstawie iloczynu jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Nie ma ona charakteru stałego, ponieważ na skutek działań właściciela jej wartość może ulegać zmianie. 

 

Terminy składania oświadczeń       

Kwartał

Termin złożenia oświadczenia

I

30 kwiecień

II

31 lipiec

III

31 październik

IV

31 styczeń po roku kalendarzowym, którego dotyczy kwartał

 

KONTO BANKOWE, na które należy wnosić opłatę:

Nazwa odbiorcy: Miasto Szczecinek Urząd Miasta Szczecinek

 1. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

24 8935 0009 1300 4758 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

 • OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY RETENCYJNEJ

 

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2502) wynoszą:

 • bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2na 1 rok
 • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
 • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
 • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
 • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

 • CO DZIEJE SIĘ W PRZYPADKU, GDY OPŁATA NIE ZOSTANIE UISZCZONA

 

W przypadku, gdy podmiot zobligowany do wniesienia opłaty nie wykona swojego obowiązku Burmistrz Miasta Szczecinek, na podstawie art. 272 ust. 24 Ustawy Prawo wodne,
z urzędu wyda decyzję określającą wysokość opłaty. Mając na uwadze, iż w myśl przepisów ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651), która zgodnie z art. 300 ust. 1 Prawo wodne ma w tym przypadku zastosowanie - zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia. Przy założeniu, iż dany podmiot spełnia warunki, nie ma możliwości uniknięcia zobowiązań.

Jeżeli podmiot zobligowany do uiszczenia opłaty nie zgadza się z wysokością opłaty, może złożyć reklamację, która będzie rozpatrywana przez Burmistrza Miasta Szczecinek. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, wtedy opłata zostanie ponownie naliczona i przekazana w formie decyzji. Jeśli nie – właściciel może złożyć skargę do sądu administracyjnego. Złożenie reklamacji, jak
i zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje obowiązku wniesienia opłaty.

 

 • WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Wzór oświadczenia dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek w zakładce: Procedury załatwienia spraw – KARTY USŁUG – „Opłata retencyjna” a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek, pokój nr 116 – budynek „B”, I piętro.

Oświadczenia należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Szczecinek w Biurze Obsługi Interesanta, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w wersji elektronicznej - platforma ePUAP.

Szczegółowe informacje w zakresie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: https://www.wody.gov.pl/

Załączniki

Oświadczenie pdf, 419 kB

Powiadom znajomego