W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna: zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.). Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu, zgodnie z art. 6m ww. ustawy składają w Urzędzie Miasta Szczecinek deklarację, w której określają wysokość opłaty zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Szczecinek metodą i stawkami opłaty

 

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz składać jej aktualizację przy każdorazowej zmianie liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości - pisemne pełnomocnictwo do podpisania deklaracji wraz z dowodem uiszczenia za nie opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.


Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega oplacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), którą należy uiścić  na konto bankowe Miasta Szczecinek nr 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 prowadzone przez  Bank Spółdzielczy w Jastrowiu  (zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom oraz rodzeństwu.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.   Wprowadzenie podatnika i nieruchomości do ewidencji.

2.   W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunalny, pok. nr 111, tel. 94 37 141 51.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

UWAGI:

1.   Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości mieszanej, w skład której wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało złożyć w Urzędzie Miasta Szczecinek do 28 lutego 2013 r.

2.   Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Szczecinek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3.    Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację każdorazowo w przypadku:

    3.1    zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczby mieszkańców, liczby pojemników przeznaczonych na odpady komunalne z prowadzonej działalności gospodarczej) - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

    3.2    wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty (w wyniku np. sprzedaży nieruchomości, czasowego pobytu wszystkich mieszkańców poza miejscem zamieszkania przez dłuższy okres)- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, iż opłaty są nadal naliczane. Zwracamy uwagę, że sprzedaż nieruchomości i zgłoszenie deklaracji przez nowego właściciela nie zwalnia poprzedniego właściciela z powyższego obowiązku. 

 

   Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ppkt 3.1. powyżej lub jeżeli zmiana związana jest ze śmiercią mieszkańca - w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

 


 


 

 

Załączniki

Powiadom znajomego