W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Podstawa prawna: art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm.).

 

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Szczecinek wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczecinek. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zawierający:

·       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

·       numer identyfikacji podatkowej (NIP),

·       określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

       Załączniki:

a)    oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b)   dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

2.   Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zawierający:

·       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

·       numer identyfikacji podatkowej (NIP),

·       określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, o które wpis należy rozszerzyć lub które z wpisu należy usunąć.

    Załączniki:

a)   dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3.   Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zawierający:

·       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

·       numer identyfikacji podatkowej (NIP),

·       nadany numer rejestrowy.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wnoszona na konto bankowe Miasta Szczecinek nr 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu:

·       50,00 zł za wpis do rejestru dzialalności regulowanej (zgodnie z częścią I ust. 36 pkt 9a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),

·       25,00 zł za zmianę wpisu do rejestru dzialalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności (zgodnie z częścią I ust. 37 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),

·       17,00 zł za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian lub wykreśleniu danych zawartych w rejestrze oraz za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze działalności (zgodnie z częścią II ust. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),

·       17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), (zgodnie z częścią IV ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zaświadczenie, którego odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

Zmiana wpisu/ wykreślenie z ww. rejestru - zaświadczenie na prośbę wnioskodawcy, którego odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunalny, pok. nr 111, tel. 94 37 141 51.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

1.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.

2.    Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Miasta Szczecinek, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

3.    W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności. Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej następuje w przypadkach, o których mowa w art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 


 

 

Załączniki

Powiadom znajomego