W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Wnioski o stypendia Miasta Szczecinek za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe

 

Podstawa prawna: uchwała Nr LXIV/553/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 października 2018r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uczniom i studentom  zamieszkałym na terenie Miasta Szczecinek, za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych; zmieniona uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 roku.

I. STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ COROCZNIE UCZNIOM I STUDENTOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE MIASTA SZCZECINEK, W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

a) 12 stypendiów uczniom szkół podstawowych,

b)   2 stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych,

c) 2 stypendia artystyczne – uczniom szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek – za wybitne osiągnięcia artystyczne,

d)  3 stypendia sportowcom - uczniom jednej z wyżej wymienionych szkół,  za wybitne osiągnięcia sportowe,

e)  2 stypendia studentom, którzy w dniu złożenia wniosku stypendialnego nie przekroczyli wieku 26 lat.

 

II. STYPENDIUM MOŻE BYĆ PRZYZNANE:

 

a)  uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych  i ponadpodstawowych za wyniki   w nauce i szczególne osiągnięcia,

b)  uczniom szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji  artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek za szczególne osiągnięcia artystyczne  i za wyniki w nauce,

c)  uczniom – sportowcom za wybitne osiągnięcia sportowe, 

d)  studentom od II roku studiów dziennych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia, 

e)  absolwentom szkół, o których mowa w pkt. a i b, po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

 

III. STYPENDIUM PRZYZNAJE SIĘ:

 

a) uczniowi (uczniowi –sportowcowi) na okres 10 miesięcy (IX-VI),

b) studentowi na okres 9 miesięcy (X-VI),             

c) z ważnych przyczyn stypendium może być zawieszone lub wstrzymane.

 

 

IV. WNIOSKI O STYPENDIUM DO BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK, WEDŁUG WZORU STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU, SKŁADAJĄ:

1)   dyrektorzy szkół z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez:

a)   dyrektora szkoły podstawowej nie może przekroczyć liczby 12,

b)   dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej nie może przekroczyć liczby 2,

c)  dyrektora szkoły muzycznej nie może przekroczyć liczby 2,

2) statutowi przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek – ilość wniosków składanych przez jedno stowarzyszenie lub organizację nie może przekroczyć liczby 2,

3) statutowi przedstawiciele klubów sportowych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek, z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez jeden klub nie może przekroczyć liczby 3,

4)   studenci.

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wnioski o stypendia dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych  powinny zawierać następujące dokumenty:

    a) pisemny wniosek z uzasadnieniem szczególnych osiągnięć ucznia podpisany przez 
        dyrektora i poświadczony odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi:

        1) uzyskanie tytułu laureata centralnych, wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalisty centralnych, wojewódzkich  konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.  w sprawie organizacji  oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn.zm.),

        2) osiągnięcia z konkursów przedmiotowych na szczeblu regionalnym, powiatowym , miejskim  i szkolnym lub inne szczególne osiągnięcia,

        3) uzyskanie przez ucznia co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen  4,5 ,

    b) kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,

    c) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

 

2. Wnioski o stypendia dla uczniów-sportowców, składane przez kluby sportowe powinny zawierać:

    a) dokumenty uzasadniające wniosek tj. potwierdzające:

        1)  osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym w:  Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy,

        2) osiągnięcia na szczeblu krajowym w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  Młodzieży, w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski lub ogólnopolskich turniejach  klasyfikacyjnych,

        3)  osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, powiatowym, miejskim i szkolnym oraz inne szczególne osiągnięcia sportowe,

    b) kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,

    c) uzyskanie przez ucznia co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen  3,5.

   

3. Wnioski o stypendia dla uczniów szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń    i organizacji artystycznych powinny zawierać następujące dokumenty uzasadniające wniosek:

    a) kserokopie zaświadczeń, dyplomów o uzyskanych czołowych miejscach w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu zagranicznym, ogólnopolskim oraz w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla wojewódzkiego, potwierdzone przez dyrektora w przypadku szkoły muzycznej lub statutowego przedstawiciela  w przypadku stowarzyszeń i organizacji  artystycznych,

    b) kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,

    c) uzyskanie przez ucznia co najmniej dobrej oceny z zachowania i średniej ocen  4,0 ,

    d) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

 

4. Student ubiegający się o stypendium winien złożyć następujące dokumenty:

    a) podanie o stypendium,

    b) zaświadczenie z uczelni o uzyskanych wynikach ( średnia ocen) za dany rok akademicki,

    c) zaświadczenie o wpisie na następny semestr,

    d) kserokopię karty egzaminacyjnej z danego roku akademickiego, poświadczoną przez uczelnię,

    e) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

 

VI. OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

VII. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta - parter.

 

VIII. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1.    Do 5 listopada.

2.    W przypadku, gdy w terminie do 5 listopada nie wpłynie żaden wniosek w danej kategorii, ustala się drugi termin składania wniosków w tej kategorii do 7 grudnia.

3.    Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szczecinek opiniuje złożone wnioski do 10 listopada, a w przypadku wniosków, o których mowa w p.2 , w terminie do 7 grudnia.

 

IX. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Rady Miasta, pok. nr 007, tel. 94 37 141 44.

 

X. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

XI. UWAGI:

1.  Wysokość stypendium ustala i przyznaje Burmistrz Miasta Szczecinek, po uzyskaniu opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szczecinek.

2.  Wnioski niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI:

1.    uchwała Nr LXIV/553/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 października 2018r.

2.    wniosek o przyznanie stypendium.


Załączniki

Powiadom znajomego