W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

7. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

 

 

Przyjęcie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od kobiety
i mężczyzny.

Protokół oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

Sporządzenie aktu małżeństwa.

 

 

-         Przeszkody małżeńskie

·         Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.

·         Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.

·         Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, chyba że, sąd zezwoli na zawarcie małżeństwa.

·         Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.

·         Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej.

·         Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

 

-         Zawarcie

·         Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

·         Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

·         Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydanie przez kierownika USC pisemnego zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu.

·         Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Osoba niemogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, podpisując protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

-         Osoby przebywające za granicą

·         Obywatele polscy przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, składają zapewnienie konsulowi, który przekazuje je niezwłocznie wskazanemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

·         Konsul przyjmuje również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

  

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

 

-         Osoba zgłaszająca zamiar zawarcia małżeństwa:

·         osobiście przedstawia dokument tożsamości wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego,

·         składa pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo),

·         składa zezwolenie (wydane przez sąd) na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

-         Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego składa:

·         zagraniczny dokument stanu cywilnego,

·         inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie,

·         oraz – gdy pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie lub stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 

-         Cudzoziemiec przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego składa:

·         zapewnienie , że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

·         odpis aktu urodzenia oraz – gdy pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją lub dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie lub stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

·         dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że możność zawarcia małżeństwa przez tego cudzoziemca jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Uwaga: jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

 

-         Przy zawarciu związku małżeńskiego:

·         tożsamość osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz świadków kierownik USC sprawdza w oparciu o dokumenty tożsamości – dowody osobiste lub paszporty,

·         złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują osoby wstępujące w związek małżeński, świadkowie oraz kierownik urzędu stanu cywilnego.

 

 

Uwaga 1: przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracji wymaga uprzedniego zmigrowania aktów stanu cywilnego (aktów urodzenia, aktów małżeństwa) do rejestru stanu cywilnego (tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego); w przypadku gdy urodzenia lub małżeństwa miały miejsce poza Szczecinkiem migracji aktu dokonuje urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.

 

 

Uwaga 2: akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzonym zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

 

Uwaga 3: W przypadku osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, z których jedno lub oboje są cudzoziemcami nie władającymi biegle językiem polskim, konieczny jest udział właściwego tłumacza przysięgłego, zarówno podczas przyjmowania zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, jak i podczas samej ceremonii zawarcia związku małżeńskiego. Obowiązek zapewnienia obecności tłumacza przysięgłego i pokrycia kosztów z tym związanych spoczywa na nupturientach.

 

 

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

 

-         Sporządzenie aktu małżeństwa oraz wydanie jednego egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 84 zł.

-         Opłacie skarbowej w wysokości 39 zł podlega wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

-         Opłatę skarbową można uiścić:

·         przelewem na konto Miasta Szczecinek pl. Wolności 13, nr rachunku 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,

·         w oddziale Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 53.

 

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

 

Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

 

 

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:

 

Nie dotyczy.

 

 

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:

 

Nie dotyczy.

 

 

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

 

Telefonicznie, numery telefonów:

-         94 37 140 88,

-         94 37 141 32,

-         94 37 141 33,

-         94 37 140 89

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane jest osobiste stawiennictwo zainteresowanych zawarciem małżeństwa.

 

 

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

 

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

 

 

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

 

Niezwłocznie.

 

 

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

 

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:

·         przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

·         wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnienie,

 

zawiadamia się pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.

Osoby te w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

 

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

 

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinku

ul. 1-go Maja 5, 78-400 Szczecinek

Godziny przyjęć:

·         poniedziałek: 07.30 - 15.00

·         wtorek – środa: 09.00 - 15.00

·         czwartek: 09.00 - 17.00

·         piątek: 09.00 - 13.00

-         telefony: 94 37 140 88, 94 37 141 32, 94 37 141 33, 94 37 140 89

-         e-mail: usc@um.szczecinek.pl

-         rachunek bankowy: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Jastrowiu oddział w Szczecinku: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,

-         Kod terytorialny GUS: 3215011

-         NIP Miasta Szczecinek: 673-00-10-209

-         REGON Urzędu Miasta Szczecinek: 330920890

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku: Beata Bednarska pok. 016, tel. 94 37 140 88

 

 

XIV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

 

-         ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

-         ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

-         ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne

-         ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

-         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

-         ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

-         ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

-         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego

 

 

 

XV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

pod linkiem https://bip.szczecinek.pl/?c=587

Powiadom znajomego