W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

8. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym - ślub wyznaniowy i jego rejestracja

 I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

 

 

Przyjęcie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od kobiety i mężczyzny.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Sporządzenie aktu małżeństwa.

 

 

-         Przeszkody małżeńskie

·         Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.

·         Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.

·         Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, chyba że, sąd zezwoli na zawarcie małżeństwa.

·         Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.

·         Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej.

·         Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

 

-         Zawarcie

·         Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa.

·         Kościoły i związki wyznaniowe, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi:

§  Kościół Katolicki;

§  Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;

§  Kościół Ewangelicko-Augsburski;

§  Kościół Ewangelicko-Reformowany;

§  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny;

§  Kościół Chrześcijan Baptystów;

§  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego;

§  Kościół Polskokatolicki;

§  Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich;

§  Kościół Starokatolicki Mariawitów;

§  Kościół Zielonoświątkowy.

·         Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński nie może przyjąć oświadczeń o woli zawarcia bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

·         Duchowny po złożeniu oświadczeń woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń; następnie zaświadczenie to duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni roboczych od dnia zawarcia małżeństwa.

 

 

 

 

 

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

 

-         Osoba zgłaszająca zamiar zawarcia małżeństwa:

·         osobiście przedstawia dokument tożsamości wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego,

·         składa pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

·         składa zezwolenie (wydane przez sąd) na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

·         osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

 

-         Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego składa:

·         zagraniczny dokument stanu cywilnego,

·         inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie,

·         oraz – gdy pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie lub stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 

-         Cudzoziemiec przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego składa:

·         zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

·         odpis aktu urodzenia oraz – gdy pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją lub dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie lub stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

·         dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że możność zawarcia małżeństwa przez tego cudzoziemca jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

 

 

Uwaga: jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

 

Uwaga 1: przygotowanie dokumentów niezbędnych do przyjęcia zapewnienia i wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wymaga uprzedniego zmigrowania aktów stanu cywilnego (aktów urodzenia, aktów małżeństwa) do rejestru stanu cywilnego (tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego); w przypadku gdy urodzenia lub małżeństwa miały miejsce poza Szczecinkiem migracji aktu dokonuje urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.

 

Uwaga 2: akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzonym zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

 

Uwaga 3: W przypadku osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, z których jedno lub oboje są cudzoziemcami nie władającymi biegle językiem polskim, konieczny jest udział właściwego tłumacza przysięgłego podczas przyjmowania zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Obowiązek zapewnienia obecności tłumacza przysięgłego i pokrycia kosztów z tym związanych spoczywa na nupturientach.

 

 

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
-         Sporządzenie aktu małżeństwa oraz wydanie jednego egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 84 zł.
-         Opłatę skarbową można uiścić:
·         przelewem na konto Miasta Szczecinek pl. Wolności 13, nr rachunku 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,
·         w oddziale Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Szczecinku ul.Boh. Warszawy 53.

 

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

 

Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

 

 

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:

 

Nie dotyczy.

 

 

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:

 

Nie dotyczy.

 

 

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

 

Telefonicznie, numery telefonów:

-         94 37 140 88,

-         94 37 141 32,

-         94 37 141 33,

-         94 37 140 89

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane jest osobiste stawiennictwo zainteresowanych zawarciem małżeństwa.

 

 

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

 

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie.

 

 

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

 

Niezwłocznie.

 

 

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

 

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:

·         wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

·         sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z prawem wewnętrznym kościoła lub związku wyznaniowego,

zawiadamia się pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.

Osoby te w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

 

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

 

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinku

ul. 1-go Maja 5, 78-400 Szczecinek

Godziny przyjęć:

·         poniedziałek: 07.30 - 15.00

·         wtorek – środa: 09.00 - 15.00

·         czwartek: 09.00 - 17.00

·         piątek: 09.00 - 13.00

-         telefony: 94 37 140 88, 94 37 141 32, 94 37 141 33, 94 37 140 89

-         e-mail: usc@um.szczecinek.pl

-         rachunek bankowy: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Jastrowiu oddział w Szczecinku: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,

-         Kod terytorialny GUS: 3215011

-         NIP Miasta Szczecinek: 673-00-10-209

-         REGON Urzędu Miasta Szczecinek: 330920890

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku: Beata Bednarska pok. 016, tel. 94 37 140 88

 

XIV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

 

-         ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

-         ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

-         ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

-         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

-         ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

-         ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

 

 

XV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

pod linkiem https://bip.szczecinek.pl/?c=587

Powiadom znajomego