W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

12. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

 

 

Wydawanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.

Wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. 

 

 

-         Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

-         Zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

-         Zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą zostać wydane na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku osoba zainteresowana składa wniosek za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

-         Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

 

·         Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek osoby uprawnionej do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, jeżeli księga stanu cywilnego prowadzona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych zaginęła lub została zniszczona.

·         Jeżeli wydano zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych, treść aktu stanu cywilnego podlega odtworzeniu, na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która posiada w tym interes prawny, a w przypadku odtworzenia aktu zgonu również osoby, która wykaże interes faktyczny. Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, a odtworzenia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.

·         Odtworzenie polega na wpisaniu do rejestru stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych wraz z adnotacją w akcie stanu cywilnego o odtworzeniu.

·         Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odtworzył treść aktu stanu cywilnego wydaje wnioskodawcy odpis zupełny odtworzonego aktu stanu cywilnego.

 

Uwaga: wydanie zaświadczenia wymaga uprzedniego zmigrowania aktów stanu do rejestru stanu cywilnego (tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego); w przypadku gdy urodzenie, małżeństwo lub zgon miały miejsce poza Szczecinkiem migracji aktu dokonuje urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.

 

 

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

 

-         Wydawanie zaświadczenia dla osoby, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi:

·         wniosek

·         prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,

·         dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport).

 

-         Wydawanie zaświadczenia dla osób, które wykażą interes prawny:

·         wniosek,

·         dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport),

·         dokument wykazujący interes prawny.

 

-         Wydawanie zaświadczenia dla pełnomocników:

·         wniosek,

·         pisemne pełnomocnictwo,

·         dokument tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty lub paszport).

 

-         Wydawanie zaświadczenia dla organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny:

·         podanie,

·         statut organizacji społecznej,

·         dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

 

 

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

 

-         Opłata skarbowa od wydania:

·         zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24,00 zł ,

·         zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł,

·         od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

 

-         od uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa oraz inne osoby w przypadkach określonych w ustawie o opłacie skarbowej, m. in w sprawach:

·         alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

·         ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego,

·         świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

·         zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

·         nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

-         Opłatę skarbową można uiścić:

·         przelewem na konto Miasta Szczecinek pl. Wolności 13, nr rachunku 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040

·         w oddziale Banku Spółdzielczego w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 53.

(dowód wpłaty należy przedłożyć w USC).

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

 

Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

 

 

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:

 

Nie dotyczy.

 

 

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:

 

Nie dotyczy.

 

 

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

 

Telefonicznie, numery telefonów:

-         94 37 140 88,

-         94 37 141 32,

-         94 37 141 33,

-         94 37 140 89

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Osobiście, za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

 

 

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

 

Osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (zaświadczenie w wersji elektronicznej).

 

 

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

 

-         Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, wydanie dokumentu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

-         Jeżeli wniosek o wydanie o zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie dokumentu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

 

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

 

W przypadku wydania przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

 

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

 

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinku

ul. 1-go Maja 5, 78-400 Szczecinek

Godziny przyjęć:

·         poniedziałek: 07.30 - 15.00

·         wtorek – środa: 09.00 - 15.00

·         czwartek: 09.00 - 17.00

·         piątek: 09.00 - 13.00

-         telefony: 94 37 140 88, 94 37 141 32, 94 37 141 33, 94 37 140 89

-         e-mail: usc@um.szczecinek.pl

-         rachunek bankowy: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Jastrowiu oddział w Szczecinku: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 

-         Kod terytorialny GUS: 3215011

-         NIP Miasta Szczecinek: 673-00-10-209

-         REGON Urzędu Miasta Szczecinek: 330920890

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku: Beata Bednarska pok. 016, tel. 94 37 140 88

XIV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

-         ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

-         ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

-         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

-         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

-         ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

-         ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

 

 

 

XV. INFORMACJA O PRZETWARZANU DANYCH OSOBOWYCH:

pod linkiem https://bip.szczecinek.pl/?c=587

Powiadom znajomego