W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

15. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

 

 

Rejestracja w rejestrze stanu cywilnego aktu stanu cywilnego.

Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.

Wydanie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy rejestracji aktu stanu cywilnego.

 

 

-         W rejestrze stanu cywilnego można zarejestrować urodzenie, zawarcie małżeństwa albo zgon, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

-         Ponadto w rejestrze stanu cywilnego można zarejestrować urodzenie albo zgon, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane.

-         Wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o rejestrację zdarzenia może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.

-         Rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu można dokonać przez pełnomocnika; pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia oraz wskazywać zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień.

-         Na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie można dostosować do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie rejestracji o ile zagraniczny dokument stanu cywilnego dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Polsce.

-         Po dokonaniu rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu.

 

-         Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia rejestracji zdarzenia, jeżeli:

·         wnioskodawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zdarzenie,

·         rejestracja zdarzenia byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Uwaga:

·         Zgodnie z ustawą język polski jest językiem urzędowym organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne. Oświadczenia woli, podania i inne pisma winny być składane tym organom w języku polskim.

·         Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

§  tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

§  tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

§  konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

§  dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

§  dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

§  w przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

 

-         Wniosek o rejestrację urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu.

-         Do wniosku o rejestrację zdarzenia dołącza się wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający to zdarzenie, który jest podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

-         W przypadku złożenia wniosku przez osobę, której nie dotyczy zdarzenie podlegające rejestracji - dokument wykazujący interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.

-         Dokument tożsamości strony - dowód osobisty lub paszport.

-         Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

 

 

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

 

-         Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu jego rejestracji - 39,00 zł.

-         Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie rejestracji aktu stanu cywilnego - 10,00 zł.

-         Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

-         Opłatę skarbową można uiścić:

·         przelewem na konto Miasta Szczecinek pl. Wolności 13, nr rachunku 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,

·         w oddziale Banku Spółdzielczego w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 53.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

 

Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

 

 

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:

 

Nie dotyczy.

 

 

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:

 

Nie dotyczy.

 

 

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

Telefonicznie, numery telefonów:

-         94 37 140 88,

-         94 37 140 89,

-         94 37 141 32,

-         94 37 141 33.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Osobiście, za pośrednictwem poczty.

 

 

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

 

Osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

 

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

 

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

 

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

 

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinku

ul. 1-go Maja 5, 78-400 Szczecinek

Godziny przyjęć:

·         poniedziałek: 07.30 - 15.00

·         wtorek – środa: 09.00 - 15.00

·         czwartek: 09.00 - 17.00

·         piątek: 09.00 - 13.00

-         telefony: 94 37 140 88, 94 37 140 89, 94 37 141 32, 94 37 141 33

-         e-mail: usc@um.szczecinek.pl

-         rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu oddział w Szczecinku: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 

-         Kod terytorialny GUS: 3215011

-         NIP Miasta Szczecinek: 673-00-10-209

-         REGON Urzędu Miasta Szczecinek: 330920890

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku: Beata Bednarska pok. 016, tel. 94 37 140 88.

XIV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

 

-         ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

-         ustawa z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

-         ustawa dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

-         ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

-         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

 

 

XV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

pod linkiem https://bip.szczecinek.pl/?c=587

Załączniki

Powiadom znajomego