W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

16. Odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

 

 

Zamieszczenie w rejestrze stanu cywilnego odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

Wydanie odpisu zupełnego odtworzonego aktu.

Decyzja odmawiająca odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

 

 

-         Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.

-         Treść odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zamieszcza się w rejestrze stanu cywilnego, w formie aktu stanu cywilnego; kierownik urzędu stanu cywilnego, który odtworzył treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

-         Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

-         Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się na podstawie przedłożonego przez osobę składającą wniosek dokumentu potwierdzającego zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnionej kopii.

-         Na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie można dostosować do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego o ile zagraniczny dokument stanu cywilnego dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Polsce.

-         Odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego można dokonać przez pełnomocnika; pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia oraz wskazywać zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień.

Ponadto: jeżeli odtwarzana treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o odtworzenie, albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

 

-         Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia dokumentu, jeżeli:

·         wnioskodawca nie przedstawi dokumentu bezspornie potwierdzającego zdarzenie,

·         dokument potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon,

·         odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uwaga:

·         Zgodnie z ustawą język polski jest językiem urzędowym organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne. Oświadczenia woli, podania i inne pisma winny być składane tym organom w języku polskim.

·         Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

§  tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

§  tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

§  konsula.

 

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

§  dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

§  dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

§  w przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

 

-         Wniosek o odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

-         Dokumenty bezspornie potwierdzające zdarzenie, będące przedmiotem wniosku o odtworzenie wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

-         W przypadku złożenia wniosku przez osobę, której nie dotyczy zdarzenie podlegające odtworzeniu - dokument wykazujący interes prawny w odtworzeniu dokumentu lub interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

-         W przypadku odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa oświadczenie małżonków o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie o wyborze nazwisk dla dzieci pochodzących z małżeństwa, o ile zagraniczny dokument podlegający odtworzeniu ich nie zawiera.

-         Dokument tożsamości strony - dowód osobisty lub paszport.

-         Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

 

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

 

-         Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego odtworzonego aktu stanu cywilnego – 39,00 zł.

-         Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - 10,00 zł.

-         Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

-         Opłatę skarbową można uiścić:

·         przelewem na konto Miasta Szczecinek pl. Wolności 13, nr rachunku 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,

·         w oddziale Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 53.

 

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

 

Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

 

 

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:

 

Nie dotyczy.

 

 

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:

 

Nie dotyczy.

 

 

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

Telefonicznie, numery telefonów:

-         94 37 140 88,

-         94 37 140 89,

-         94 37 141 32,

-         94 37 141 33

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Osobiście, za pośrednictwem poczty.

 

 

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

 

Osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

 

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

 

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

 

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

 

Od wydanej decyzji w sprawie odmowy odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego służy stronie odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

 

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinku

ul. 1-go Maja 5, 78-400 Szczecinek

Godziny przyjęć:

·         poniedziałek: 07.30 - 15.00

·         wtorek – środa: 09.00 - 15.00

·         czwartek: 09.00 - 17.00

·         piątek: 09.00 - 13.00

-         telefony: 94 37 140 88, 94 37 140 88, 94 37 141 32, 94 37 141 33

-         e-mail: usc@um.szczecinek.pl

-         rachunek bankowy: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Jastrowiu oddział w Szczecinku: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040

-         Kod terytorialny GUS: 3215011

-         NIP Miasta Szczecinek: 673-00-10-209

-         REGON Urzędu Miasta Szczecinek: 330920890

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku: Beata Bednarska pok. 016, tel. 94 37 140 88

XIV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

-         ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

-         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

-         ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

-         ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

-         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

 

 

XV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

pod linkiem https://bip.szczecinek.pl/?c=587

Załączniki

Powiadom znajomego