W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

17. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie Unii Europejskiej

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

 

 

Uznanie orzeczenia o rozwodzie i wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa.

Wydanie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy uznania orzeczenia.

 

 

-         Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawane w innych państwach członkowskich, bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania, a w szczególności nie wymaga się przeprowadzania specjalnego postępowania dla celów dokonywania wpisów w księgach stanu cywilnego państwa członkowskiego na podstawie wydanego w innym państwie członkowskim orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, od którego zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego nie mogą zostać wniesione żadne dalsze środki zaskarżenia.

-         Nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia wydane w państwach członkowskich Unii, jeżeli postępowania w tych sprawach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r. oraz orzeczenia wydane przed 1 maja 2004 r., które uprawomocniły się po tej dacie.

-         Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz z załącznikami można składać osobiście lub przez pełnomocnika; pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia oraz wskazywać zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień. Dokumenty mogą również zostać przesłane pocztą.

 

 

Uwaga:

Zastosowanie powyższej procedury nie ma zastosowania w przypadku orzeczeń sądowych wydanych w Danii.

 

 

Uwaga:

·         Zgodnie z ustawą język polski jest językiem urzędowym organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne. Oświadczenia woli, podania i inne pisma winny być składane tym organom w języku polskim.

·         Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

§  tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

§  tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

§  konsula.

·         Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

§  dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

§  dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

§  w przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

 

-         Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz o wpisanie na tej podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinku.

-         Oryginał zagranicznego odpisu orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

-         Zaświadczenie sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski (art. 39 ww. Rozporządzenia stanowi, że na wniosek uprawnionej strony sąd albo właściwy organ państw, w którym wydano orzeczenie, wystawia zaświadczenie do orzeczenia w sprawach małżeńskich).

-         W przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym strona, która stara się uzyskać uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:

·         oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie stawiła się w sądzie wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski, lub

·         dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

-         Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

 

 

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

 

-         Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.

-         Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

-         Opłatę skarbową można uiścić:

·         przelewem na konto Miasta Szczecinek pl. Wolności 13, nr rachunku 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,

·         w oddziale Banku Spółdzielczego w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 53.

 

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

 

Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

 

 

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:

 

Nie dotyczy.

 

 

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:

 

Nie dotyczy.

 

 

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

Telefonicznie, numery telefonów:

-         94 37 140 88,

-         94 37 140 89,

-         94 37 141 32,

-         94 37 141 33

 

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Osobiście, za pośrednictwem poczty.

 

 

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

 

Osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

 

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

 

Niezwłocznie. W sprawach wymagających podjęcia postępowania wyjaśniającego do jednego miesiąca.

 

 

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

 

W przypadku odmowy uznania orzeczenia kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy wraz z pouczeniem o prawie wystąpienia na podstawie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie czy orzeczenie organu obcego państwa podlega uznaniu.

 

 

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

 

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinku

ul. 1-go Maja 5, 78-400 Szczecinek

Godziny przyjęć:

·         poniedziałek: 07.30 - 15.00

·         wtorek – środa: 09.00 - 15.00

·         czwartek: 09.00 - 17.00

·         piątek: 09:00 - 13.00

-         telefony: 94 37 140 88, 94 37 140 89, 94 37 141 32, 94 37 141 33,

-         e-mail: usc@um.szczecinek.pl

-         rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu oddział w Szczecinku: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 

-         Kod terytorialny GUS: 3215011

-         NIP Miasta Szczecinek: 673-00-10-209

-         REGON Urzędu Miasta Szczecinek: 330920890

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku: Beata Bednarska pok. 016, tel. 94 37 140 88

XIV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

-         ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

-         Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000; (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;

http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue1/rozporzadzenie-rady-_we_-nr-2201_2003.pdf

-         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

-         ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

-         ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

-         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

 

 

XV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

pod linkiem https://bip.szczecinek.pl/?c=587

Załączniki

Powiadom znajomego