W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

18. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

 

 

Uznanie orzeczenia o rozwodzie i wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa.

W przypadku odmowy uznania pisemna informacja o przyczynach odmowy i prawie wystąpienia o uznanie orzeczenia do sądu powszechnego.

 

 

-    Orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega uznaniu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub wiążących Rzeczpospolitą Polską wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych.
-      Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w Kodeksie postępowania cywilnego. Orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
·       nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
·         zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
·    pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie  umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
·         strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
·         sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
·         jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
·         uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać osobiście lub przez pełnomocnika; pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia oraz wskazywać zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień. Dokumenty mogą również zostać przesłane pocztą.
Uwaga:
Zastosowanie powyższej procedury ma zastosowanie również w przypadku orzeczeń sądowych wydanych w Danii.
Uwaga:
-    Zgodnie z ustawą język polski jest językiem urzędowym organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne. Oświadczenia woli, podania i inne pisma winny być składane tym organom w języku polskim.
-         Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
§  tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
§  tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
§  konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
§  dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
§  dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
§  w przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
-   Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego przez zagraniczny organ oraz o wpisanie na tej podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinku.
-         Osoba powołująca się na uznanie orzeczenia sądu państwa obcego jest zobowiązana przedstawić:
§  urzędowy odpis orzeczenia;
§  dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne;
§  jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.
§  uwierzytelniony przekład na język polski wyżej wymienionych dokumentów.
-         Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
-         Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.
-         Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.
-         Opłatę skarbową można uiścić:
·         przelewem na konto Miasta Szczecinek pl. Wolności 13, nr rachunku 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,
·         w oddziale Banku Spółdzielczego w Szczecinku ul.Boh. Warszawy 53.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

 

Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

 

 

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:

 

Nie dotyczy.

 

 

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:

 

Nie dotyczy.

 

 

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

 

Telefonicznie, numery telefonów:

-         94 37 140 88,

-         94 37 140 89,

-         94 37 141 32,

-         94 37 141 33.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Osobiście, za pośrednictwem poczty.

 

 

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

 

Osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

 

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

 

Niezwłocznie. W sprawach wymagających podjęcia postępowania wyjaśniającego do jednego miesiąca.

 

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

 

W przypadku odmowy uznania orzeczenia kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy wraz z pouczeniem o prawie wystąpienia na podstawie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie czy orzeczenie organu obcego państwa podlega uznaniu.

 

 

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

 

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinku

ul. 1-go Maja 5, 78-400 Szczecinek

Godziny przyjęć:

·         poniedziałek: 07.30 - 15.00

·         wtorek – środa: 09.00 - 15.00

·         czwartek: 09.00 - 17.00

·         piątek: 09.00 - 13.00

-         telefony: 94 37 140 88, 94 37 140 88, 94 37 141 33, 94 37 141 33

-         e-mail: usc@um.szczecinek.pl

-         rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu oddział w Szczecinku: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,

-         Kod terytorialny GUS: 3215011

-         NIP Miasta Szczecinek: 673-00-10-209

-         REGON Urzędu Miasta Szczecinek: 330920890

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku: Beata Bednarska pok. 016, tel. 94 37 140 88

XIV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

-         ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

-         ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

-         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

-         ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

-         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

 

 

 

XV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

pod linkiem https://bip.szczecinek.pl/?c=587

Załączniki

Powiadom znajomego