W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

20. Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym

20 wniosek o zmianę nazwiska

OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

 

 

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska (imienia i nazwiska).

Wydanie decyzji odmownej o zmianie imienia lub nazwiska (imienia i nazwiska).

 

 

-      Zgodnie z ustawą zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
·         imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
·         na imię lub nazwisko używane;
·         na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
·       na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
-         Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska mogą złożyć:
·        obywatele polscy,
·        cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
·         cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

 

-     Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.
-        Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.
-      Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
-      Po zmianie nazwiska, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Po zmianie imienia możnamieć najwyżej dwa imiona.
-        Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Uwaga: Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.

 

 

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

 

-         Wniosek zainteresowanego zawierający:
·         dane osoby, której zmiana dotyczy,
·         imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
·       wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
·         numer PESEL, jeżeli został nadany,
·         imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
·      wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
·         adres do korespondencji wnioskodawcy,
·         uzasadnienie z podaniem ważnych powodów w rozumieniu ustawy,
·      oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

 

Formularz wniosku do pobrania w załączniku

 

-         Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

-         W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

-    Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia lub zmianę nazwiska (wyrażone osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym; dziecko mieszkające za granicą za może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula) jeżeli:

·      zmiana ma dotyczyć dziecka,

·      zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców.

-   Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska jego  małoletniego dziecka (wyrażone osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym; osoba  zamieszkała za granicą może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula) jeżeli:

·       zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,

·      zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego drugiego rodzica.

 

 

(W niektórych przypadkach zgoda nie jest wymagana, to jest po przedłożeniu prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo prawomocnego orzeczenia sądu zezwalającego na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka).

-         Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia lub nazwiska.

 

 

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

 

-         Opłata skarbowa za wydanie decyzji pozytywnej w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37,00 zł.

-         Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 10,00 zł.

-         Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.

-         Opłatę skarbową można uiścić:

·     przelewem na konto Miasta Szczecinek pl. Wolności 13, nr rachunku 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040  

·     w oddziale Banku Spółdzielczego w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 53.

 

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

 

Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

 

 

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:

 

Nie dotyczy.

 

 

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:

 

Nie dotyczy.

 

 

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

 

Telefonicznie, numery telefonów:

-         94 37 140 88,

-         94 37 140 89,

-         94 37 141 32,

-         94 37 141 33

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Osobiście, za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

 

 

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

 

Osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

 

 

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

 

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

 

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

 

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinku

ul. 1-go Maja 5, 78-400 Szczecinek

Godziny przyjęć:

·         poniedziałek: 07.30 - 15.00

·         wtorek – środa: 09.00 - 15.00

·         czwartek: 09.00 - 17.00

·         piątek: 09.00 - 13.00

-         telefony: 94 37 140 88, 94 37 140 89, 94 37 141 33, 94 37 140 89

-         e-mail: usc@um.szczecinek.pl

-         rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu oddział w Szczecinku: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040,

-         Kod terytorialny GUS: 3215011

-         NIP Miasta Szczecinek: 673-00-10-209

-         REGON Urzędu Miasta Szczecinek: 330920890

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinku: Beata Bednarska pok. 016, tel. 94 37 140 88

XIV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

-         ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

-         ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne

-         ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

-         ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

-         ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

-         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

-         ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

-         ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

 

 

XV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

pod linkiem https://bip.szczecinek.pl/?c=587

Załączniki

Powiadom znajomego