W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

 

Podstawa prawna: art. 20 pkt 8, 40 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.),  § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264), art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)  oraz uchwała Rady Miasta Szczecinek Nr XXXIII/312/2021 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021r., poz. 1864).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać:

·      imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

·      cel zajęcia pasa drogowego,

·      lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,

·      planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2.     Załączniki:

·      szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,

·      zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,

·      pełnomocnictwo do działania w imieniu Inwestora lub jego kopia (jeżeli wniosek składa Wykonawca),

·      dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej na złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, a w przypadku składania odpisu, wypisu lub kopii pełnomocnictwa - dodatkowa opłata w wysokości 5,00 zł za jego urzędowe poświadczenie.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do składanego wniosku należy dołączyć dodatkowo:

·      ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

·      oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

3.    W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do składanego wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

·       projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,

·      harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

 

 

OPŁATY:

I.1.   Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót prowadzenia robót w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. III i IV za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)     przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 4,00 zł,

2)     przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia – 8,00 zł,

3)     przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych – 2,00 zł.

2.     Do pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 0,50 zł.

3.    Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

II.1. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1)     w jezdni i pozostałych elementach pasa drogowego – 50,00 zł,

2)     na drogowym obiekcie inżynieryjnym – 60,00 zł.

2.    Roczne stawki opłat określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3.    Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

III.1.Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zmierzających do umieszczenia obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym ustala się stawkę opłaty za każdy dzień, za zajęcie 1 m2 pasa drogowego - 0,20 zł.

2.    Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia - 20,00 zł.

III.1.Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam za każdy dzień zajęcia pasa drogowego ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1)  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,60 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy części budynków w postaci balkonów, loggi, wykuszy, gzymsów, łączników budynków, instalacji fotowoltaicznych, wiatrołapów, schodów, podestów, podjazdów dla niepełnosprawnych, elementów docieplenia elewacji - 0,01 zł,

3)  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,40 zł,

4)  reklamy – 1,50 zł.

5)  pasa drogowego zajętego pod miejsce postojowe dla zakłądów opieki zdrowotnej – "koperta" - 0,20 zł.

2.    Przez jeden dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Miasta Szczecinek nr 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 w  Banku Spółdzielczym w Jastrowiu.


OPłATA SKARBOWA:
zwolniono z opłaty skarbowej - cz. III ppkt 44.8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunalny, pok. nr 109, tel. 94 37 141 68.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

1.    Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.

2.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.

Załączniki

Powiadom znajomego