W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Decyzje o warunkach zabudowy

 

Podstawa prawna: art. 52, 59 – 61, 64 i 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który powinien zawierać:

 1) mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy wraz 
z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych, również w skali 1:2000, w postaci:

    a) elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo

    b) papierowej;

2) określenie granic terenu objętego wnioskiem;

3) charakterystykę inwestycji obejmującą:

   a)  określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub
    oczyszczania    ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
    a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b)
określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy 
    i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
    budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane
    charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

4) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
a) docelową rzędną składowiska odpadów,
b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu
    składowiskowego.

 

Formularz wniosku można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta lub w Wydziale Planowania Przestrzennego (II piętro, pok. nr 209).

 

2.    Załączniki do wniosku:

 • mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w tym:
     - na jednym egzemplarzu mapy należy określić granice terenu objętego wnioskiem,
       odpowiednio zaznaczone kolorem i opisane,
     - na drugim egzemplarzu mapy należy przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu
       i opis,
 • -   ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy załączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji,
 • dokumenty (umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem), na podstawie których można stwierdzić, zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy,
  że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.

   Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć wraz z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego kopię dokumentu (przepis art. 76a § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio). Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, przedłożenia oryginału tego dokumentu.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·    za decyzję o warunkach zabudowy - 598,00 zł, przy czym zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy,

·     za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł,

wnoszona jest przed złożeniem wniosku czy pełnomocnictwa na konto Miasta Szczecinek nr 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 – Bank Spółdzielczy w Jastrowiu. Do wniosku należy dołączy dowód wpłaty lub dokonania przelewu opłaty skarbowej.

Do wniosku należy dołączy dowód wpłaty lub dokonania przelewu opłaty skarbowej.

Wyłączenia z opłaty skarbowej lub zwolnienia od opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (art. 2-4 oraz art. 7).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • w przypadku wniosku złożonego papierowo - w Biurze Obsługi Interesanta,
 • w przypadku wniosku złożonego elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP na skrytkę:  ePUAP: /UMSzczecinek/skrytka

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 90 dni.

W przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. budowy wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2), termin ten wynosi 21 dni.
Do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego, pok. nr 209, tel. 94 37 141 46.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

* Opłata skarbowa:

·       za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

 

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Urzędzie w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki

Powiadom znajomego