W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP: /UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021r. poz. 1865 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.1831) zmieniające rozporządzenie  w sprawie warstwy  elektronicznej dowodu osobistego; Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.), Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2020 r. poz. 347 ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2. aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost  (paszportowe) https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu )

3. dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają), legitymacja szkolna

4. dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

 

OPŁATY:  Brak

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miasta Szczecinek, Wydział Spraw Obywatelskich, pl Wolności 13,  pok. nr 003.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie dowodu osobistego trwa do 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz ponad 30 dni w  szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
UWAGI:

1.Warstwa elektroniczna w dowodzie 

Z dniem 4 marca 2019r. weszły w życie przepisy na podstawie, których wydawane są dowody osobiste z warstwą elektroniczną , tzw. e-dowody. Zmianie nie ulegają dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawnia do przekraczania granic państw, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży. E-dowody zostały wyposażone w warstwę elektroniczną, która zawiera te same dane co widoczna warstwa graficzna ale dodatkowo została wyposażona w trzy certyfikaty: potwierdzenia obecności, identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego.

- Certyfikat potwierdzenia obecności – certyfikat aktywny jest w dowodzie każdej osoby (bez względu na wiek czy posiadane prawa), nie wymaga kodu PIN, jego użycie jest planowane w przyszłości do potwierdzenia obecności w określonym czasie i miejscu (np. w placówkach służby zdrowia),
- Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – zamieszczony w dowodzie osoby posiadającej pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych; w celu jego aktywacji wymagane jest nadanie indywidualnego 4-cyfrowego kod PIN; certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia potwierdza prawdziwość danych osobowych przy korzystaniu z usług internetowych dostępnych na przykład na obywatel.gov.pl lub platformie ePUAP,
- Certyfikat podpisu osobistego – zamieszczony tylko w dowodzie osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która na wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na jego zamieszczenie; w celu jego aktywacji wymagane jest nadanie indywidualnego 6-cyfrowego kodu PIN; certyfikat podpisu osobistego jest elektronicznym poświadczeniem danych posiadacza e-dowodu i daje możliwość złożenia podpisu w formie elektronicznej. Każdy dokument elektroniczny, który zostanie wysłany do urzędu, będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego,
- E-dowód będzie można aktywować przy jego odbiorze w urzędzie lub w dowolnym czasie i w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terenie Polski,
- Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu (np. logowanie się do serwisu obywatel.gov.pl) należy posiadać czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu.

2. Złożenie wniosku

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, pod warunkiem, że tam gdzie zostanie złożony wniosek tam musi być odebrany.
- Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego. 
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się OSOBIŚCIE w siedzibie organu gminy. Od osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego, które ukończyły 12. rok życia, pobiera się odciski palców  za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.
- Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego   osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - wymagania: 
    -konieczna jest jej obecność przy składaniu wniosku, (nie stosuje się jeśli nie ukończyła 5. roku)
    -w imieniu osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
    -w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod opieką rodzicielską, wniosek składa jeden z rodziców, 
    -w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, wniosek składa opiekun prawny (osoba                            ubezwłasnowolniona musi być obecna przy składaniu wniosku), 
    -w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wniosek składa kurator (osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna przy składaniu wniosku).
 
-W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku (Art.26 ust.1).

·Gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w ww. trybie okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku osobiście

·Pamiętaj !  Osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.

3.Złożenie wniosku drogą elektroniczną: 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby wyłącznie do 12 roku życia można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię – sprawdź jakie warunki powinno spełniać zdjęcie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.
 
4. Odbiór dowodu osobistego :

Dowód osobisty odbiera się osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich pokój nr 003.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
-nie ukończyła 5. roku życia,
-ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
 
Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 (tj. osoby niepełnosprawne)
 
5.  Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

-upływu terminu ważności dowodu osobistego,
-zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany adresu miejsca zameldowania (zmiana adresu miejsca zameldowania nie stanowi podstawy do jego wymiany),
-zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
-utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
-unieważnienia certyfikatów znajdujących się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego (certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub/oraz certyfikat podpisu osobistego),
-wymiany dowodu osobistego na dowód z warstwą elektroniczną,
-ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.


Brak numeru PESEL lub/i zmiana danych osobowych za granicą - postępowanie: 

Jeśli wnioskodawca urodził się lub/i zawarł związek małżeński poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej to powinien wpisać zagraniczny akt do polskiego rejestru stanu cywilnego.  Ponadto do nadania numeru PESEL (do uzyskania dowodu osobistego) konieczne jest potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. Osoba nieposiadająca ważnego polskiego dowodu osobistego powinna przedłożyć polski ważny paszport. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do posiadania obywatelstwa polskiego przez wnioskodawcę organ może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego. Poświadczenie można uzyskać we własnym zakresie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku braku tej podstawy – poświadczenie wydaje Wojewoda Mazowiecki).

Załączniki

Powiadom znajomego