Uchwały z XIX sesji Rady Miasta - 28 grudnia 2011r.Załączniki:

Nr XIX/159/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr XIX/158/2011 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Szczecinek
Nr XIX/157/2011 w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Szczecinku wkładu rzeczowego (aportu) w formie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr XIX/156/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr XIX/155/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr XIX/154/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia ich w drodze przetargu
Nr XIX/153/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia ich w drodze przetargu
Nr XIX/152/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia ich w drodze przetargu
Nr XIX/151/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Szczecinek
Nr XIX/150/2011 w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 2012-2016"
Nr XIX/149/2011 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2012
Nr XIX/148/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025
Nr XIX/147/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok