Uchwały z XXIX sesji Rady Miasta - 12 listopada 2012r.Załączniki:

Nr XXIX/261/2012 w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Nr XXIX/260/2012 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Nr XXIX/259/2012 w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Szczecinek
- uchwała Nr XXVIII/164/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 28 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/259/2012 Rady Miasta Szczecinek
Nr XXIX/258/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
Nr XXIX/257/2012 w sprawie podziału Miasta Szczecinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr XXIX/256/2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Nr XXIX/255/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Nr XXIX/254/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
Nr XXIX/253/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...) w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr XXIX/252/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek
Nr XXIX/251/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr XXIX/250/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miasta Szczecinek w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2012 roku
Nr XXIX/249/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pilska-1" w Szczecinku
Nr XXIX/248/2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Nr XXIX/247/2012 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
Nr XXIX/246/2012 w sprawie opłaty od posiadania psów
Nr XXIX/245/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr XXIX/244/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr XXIX/243/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025
Nr XXIX/242/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok