Uchwały z XXVIII sesji Rady Miasta - 29 sierpnia 2016r.Załączniki:

Nr XXVIII/261/2016 w sprawie rozpatrzenia wniosku o odebranie Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Miasta Szczecinka"
Nr XXVIII/260/2016 w sprawie rozpatrzenia wniosku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko
Nr XXVIII/259/2016 w sprawie w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na uchwałę Nr XVIII/166/2015 z 14.12.2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr XXVIII/258/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Armii Krajowej-1" w Szczecinku
Nr XXVIII/257/2016 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek"
Nr XXVIII/256/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pilska-3" w Szczecinku
Nr XXVIII/255/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kilińskiego-1" w Szczecinku
Nr XXVIII/254/2016 w sprawie zawarcia Porozumienia w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gm. Borne Sulinowo do Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka" w Szczecinku
Nr XXVIII/253/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczecinek na realizację zadania pn. "Przygotowanie do funkcjonowania lądowiska w miejscowości Wilcze Laski"
Nr XXVIII/252/2016 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek
Nr XXVIII/251/2016 w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej nr 357015Z, ul. Turystyczna w Szczecinku"
Nr XXVIII/250/2016 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży Przewodniczącym Zarządów Osiedli Miasta Szczecinek
Nr XXVIII/249/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025
Nr XXVIII/248/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok