W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Nabór wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie przez Miasto Szczecinek środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek w Ramach Programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Szczecinek, 11.01.2023 r.

 
Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie przez Miasto Szczecinek środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek w Ramach Programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

Uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony program, umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania do realizacji zadań związanych z ochroną zabytków.


W ramach tego programu Miasto Szczecinek ma możliwość złożenia wniosków o środki na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków na prace określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmujące m.in.: wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, sporządzenie dokumentacji konserwatorskich lub zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych.


W związku z powyższym oraz na podstawie Zarządzenia nr 4/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 11.01.2023 r. w sprawie Regulaminu naboru wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie przez Miasto Szczecinek środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek w ramach programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie środków zewnętrznych, spośród których zostaną wyłonione przedsięwzięcia zgłoszone do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W przypadku uzyskania środków na złożone przez Miasto Szczecinek wnioski, możliwe będzie udzielenie dotacji na zadania przy zabytku położonym na obszarze miasta Szczecinek, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa Zachodniopomorskiego lub ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji. Miasto Szczecinek będzie mogło udzielić dotacji jedynie w przypadku uzyskania środków, o które będzie się ubiegać w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dla danego wniosku. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji, po zakwalifikowaniu się w Programie podejmie Rada Miasta Szczecinek w drodze uchwały.

 

Przed złożeniem wniosku należy obowiązkowo zapoznać się z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/I.        Uprawnieni wnioskodawcy:

1.   W naborze może uczestniczyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego;

2.   Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, będącemu przedsiębiorcą może być przyznana dotacja stanowiąca pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 2013 r.).

II.        Dotacja może być przyznana na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na obszarze miasta Szczecinek, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego lub jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Szczecinek.

III.        Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji.

IV.        Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację, a Miastem Szczecinek, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek, uwzględniającej zasady Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

V.        Wymagania formalne:

Podstawą udziału w naborze jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik Regulaminu naboru wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie przez Miasto Szczecinek środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek w ramach programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 11 01.2023 r.). Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu, składającym się z obowiązującego formularza i kompletu załączników (W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, należy także załączyć dokumenty związane z pomocą de minimis określone w § 8 ww. Zarządzenia). Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron.

VI.        Miejsce i termin składania wniosków:

1.   Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać – do dnia 18 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek – Biuro Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu);

2.   Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki

Powiadom znajomego