W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Sygnatura: PBK-3110/541/08/09 z 05 lutego 2009r.

Rodzaj dokumentu

Interpretacja indywidualna

Sygnatura

PBK-3110/541/08/09

Data

05.02.2009r.

Organ wydający

Burmistrz Miasta Szczecinek

Temat

Podatek od nieruchomości

Słowa kluczowe

powstanie obowiązku podatkowego

 

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

 

     Burmistrz Miasta Szczecinek działając na podstawie art. 14 j § 1, art. 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr ,8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) po dokonaniu analizy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 17.12.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji ustalił, co następuje:

1.   obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od rozbudowanej części budynku powstaje z dniem 1 stycznia 2009r., a opodatkowaniu podlega powierzchnia użytkowa nowo powstałego budynku na wszystkich kondygnacjach.

2.   nie jest prawidłowe kierowanie się częściowymi odbiorami rozbudowanych części budynku i zgłaszanie ich do opodatkowania od 1 stycznia roku następnego, po ich wykończeniu i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.

 

UZASADNIENIE:

 

     Wnioskiem z dnia 17.12.2008r., uzupełnionym pismem z dnia 06.01.2009r., Pan … zwrócił się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej na zadane pytania:

1.    Kiedy powstanie obowiązek podatkowy i jaka powierzchnia rozbudowanej części budynku powinna zostać zgłoszona do opodatkowania podatkiem od nieruchomości w roku 2008r.?

2.    Czy prawidłowym jest, by kierować się częściowymi odbiorami i zadeklarować tylko powierzchnię, która została dopuszczona do użytkowania w roku 2008 (parter), natomiast pozostałą powierzchnię z trzech kondygnacji rozbudowanej części zgłosić po ostatecznym wykończeniu i odbiorze w roku 2009, tj. w terminie 14 dni od udzielenia pozwolenia na jej użytkowanie – gdzie obowiązek podatkowy powstanie w roku 2010?

 

Stan faktyczny:

     Podatnik od 2005 roku realizuje inwestycję polegającą na rozbudowie z przebudową budynku handlowo – usługowego przy ul. … w Szczecinku. W miarę postępu prac budowlanych w dniu 06.03.2008r. zostało wydane pierwsze pozwolenie na użytkowanie … m2 nowo powstałej powierzchni zlokalizowanej na parterze budynku, która zwiększyła powierzchnię istniejącego sklepu …. W dniu 12.12.2008r. zostało wydane kolejne pozwolenie na użytkowanie … m2 nowo powstałej powierzchni zlokalizowanej na parterze budynku w dobudowanym skrzydle zachodnim. Na pozostałych trzech kondygnacjach rozbudowanej części budynku trwają prace ogólnobudowlane i instalacyjne, których odbiór planowany jest na miesiąc luty/ marzec 2009r. Kondygnacje „0”, I i II nie są jeszcze w całości skomunikowane i nie są ze sobą w stały sposób powiązane.

 

Stanowisko Strony:

     Zdaniem Strony z przepisów art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że momentem powstania obowiązku podatkowego dla pierwszej części (pozwolenie na użytkowanie 06.03.2008r.) i drugiej części (pozwolenie na użytkowanie 12.12.2008r.) rozbudowanego budynku będzie dzień 1 stycznia 2009r., natomiast dla pozostałej części, której odbiór budowlany będzie miał miejsce w roku 2009, momentem tym będzie dzień 1 stycznia 2010 roku. Ponadto Strona nie zgadza się z poglądem, że rozpoczęcie użytkowania ułamkowej części rozbudowanego budynku rodzi obowiązek podatkowy w stosunku do całości rozbudowy i skutkuje objęciem także tych części budynku, których budowy jeszcze nie ukończono (prace budowlane w toku – brak pozwolenia na użytkowanie i znamion możliwości użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ppoż., bhp, sanitarnymi, itp.).

 

Interpretacja prawna:

     Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) zwanej dalej również u.o.p.l., jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

     Powyższy zapis stanowi wyjątek od ogólnej zasady powstawania zobowiązania w podatku od nieruchomości, tj. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Z tego też względu treść art. 6 ust 2 w/w ustawy powinna być ściśle interpretowana. Zgodnie z tym przepisem ustawodawca uzależnia możliwość przesunięcia w czasie moment powstania obowiązku podatkowego od istnienia (wybudowania): budowli, budynku, części budynku. Chodzi zatem o kategorie obiektów nowo wybudowanych, a więc przedmioty opodatkowania, które wcześniej nie istniały. … wg przedłożonych decyzji ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku (… z dnia 23.09.2005r. zmienionej decyzją … z dnia 29.10.2008r.) uzyskał pozwolenie na budowę i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie z przebudową istniejącego budynku handlowo – usługowego. Definicję pojęcia „budowa” zawiera art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), który stanowi, że przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. A zatem należy uznać, że w wyniku wykonania rozbudowy wraz z przebudową istniejącego budynku handlowo – usługowego przy ul. … powstała nowa część budynku o kondygnacjach „0”, I i II, która zwiększyła jego powierzchnię użytkową. W zakresie tej nowej części budynku obowiązek podatkowy powstanie w terminie wskazanym w art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a więc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę tej części lub też rozpoczęto jej użytkowanie przed jej ostatecznym wykończeniem.

     W kontekście analizowanego stanu faktycznego nie budzi wątpliwości, że nowo powstała część budynku (nowo powstały obiekt) spełnia przesłanki z definicji budynku zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tzn. jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Istniejący budynek powstał w określonym celu, jest przedmiotem własności jednego podmiotu (prowadzącego działalność gospodarczą), a to oznacza, że w świetle art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do całego przedmiotu opodatkowania, którym jest nowo powstały budynek o kondygnacjach „0”, I i II. Rozpoczęcie użytkowania części nowo powstałego, jeszcze niewykończonego ostatecznie budynku powoduje konieczność opodatkowania od 1 stycznia roku następnego, całej powierzchni użytkowej budynku. Oznacza to, że obowiązek podatkowy dotyczy również części budynku, która nie została wykończona, czy przekazana do użytkowania na podstawie decyzji uprawnionego organu. W tej sytuacji nie muszą być spełnione warunki, o których mowa w przepisach Prawa budowlanego. Z brzmienia art. 6 ust. 2 u.p.o.l. wynika, że jeżeli rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części jeszcze przed ich ostatecznym wykończeniem, a więc w istocie przed zakończeniem budowy, już z tym zdarzeniem będzie wiązało się powstanie obowiązku podatkowego z początkiem kolejnego roku.
    
Potwierdzenie powyższej interpretacji Organu podatkowego znajduje się w literaturze przedmiotu oraz uzasadnieniach wyroków:

1.   wyrok z dnia 15 października 2003r. Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt III S.A. 3130/02): „Z treści przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, iż ustawodawca w art. 6 ust. 2 tej ustawy powiązał moment powstania obowiązku podatkowego z istnieniem całego (lub części) budynku.”

2.   wyrok z dnia 23.01.2008r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II FSK 1520/06): „... w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że jeżeli budynek istnieje i ma jednolite przeznaczenie, to opodatkowaniu podlega cała jego powierzchnia użytkowa, choćby w danym roku część budynku nie była użytkowana...”.

3.   M. Kotulski, Podatek od nieruchomości w świetle orzecznictwa NSA, cz. VIII, CASUS 1999/4/32: „Nawet jeżeli podatnik rozpocznie użytkowanie tylko części budynku (np. parteru lub tylko jednego pomieszczenia) przed ostatecznym wykończeniem całości, to i tak opodatkowaniu będzie podlegał cały budynek”.

4.   L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC 2008, str. 241: „Z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 2 u.p.o.l.) traktuje się przy tym na równi fakty ukończenia budowy i rozpoczęcia użytkowania budynku. I w jednym i w drugim przypadku obowiązek dotyczy całego budynku, chociażby właściciel miał następne kilka lat zajmować tylko jego parter z powodu niewykończenia reszty budynku.”

5.   wyrok z dnia 10.03.2006r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. II OSK 625/05): „… Zgodnie bowiem z powołanym przepisem powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości uzależnione jest od faktu zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót. Powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku..”

6.   M. Poławski, R. Dowgier, artykuł, ”Podatki” Nr 9 (97), IX.2006r. :”… należy zaznaczyć, iż obowiązek podatkowy może być związany z rozpoczęciem użytkowania budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. W tym przypadku chodzi oczywiście o rozpoczęcie faktycznego użytkowania budynku lub jego części. W takiej sytuacji nie muszą być spełnione warunki uprawniające do użytkowania budynku, o których mowa w art. 54 czy 55 pr. bud. Związane jest to z faktem, iż wg przepisów pr. bud. rozpoczęcie użytkowania następuje zawsze po zakończeniu budowy, co przeczyłoby sensowi rozwiązania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 u.p.o.l.”.

 

     Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

 

     Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy).


                                                                                        /-/ BURMISTRZ MIASTA

                                                                                        Jerzy Hardie - Douglas

 



Załączniki

Wniosek pdf, 41 kB

Powiadom znajomego