• KONSTYTUCJA RZECZYPOSPILITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997r. - rozdział VII

  • USTAWA z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

  • STATUT Miasta Szczecinek

  • inne ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym, mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnch spraw jego mieszkańców