Szczecinek, 26 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek


I.   Uprawnieni wnioskodawcy:

1. W naborze może uczestniczyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego;

2. Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, będącemu przedsiębiorcą może być przyznana dotacja stanowiąca pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 2013 r.,
 z późn. zm.).

II.   Kwota przeznaczona na dofinansowanie - 20 000 zł.

III.   Dotacja może być przyznana na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na zadania określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, tj. z dn. 19.04.2022 r.), przy zabytku położonym na obszarze miasta Szczecinek, który jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Dotacja nie może przekroczyć 100% kosztów zadania.

IV.   Decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji podejmuje na wniosek Burmistrza Miasta Szczecinek - Rada Miasta Szczecinek w drodze uchwały, od której nie przysługuje tryb odwoławczy. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację, a Miastem Szczecinek, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

V.   Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała nr XXXIV/325/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 2328 z późn. zm.).

VI.   Wymagania formalne:

1. Podstawą udziału w naborze jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/325/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek. Do wniosku o udzielenie dotacji załącza się komplet załączników - zgodnie z § 4 uchwały; 

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu, składającym się
 z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem, w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron.

VII.   Miejsce i termin składania wniosków: Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać (lub przesłać pocztą) w Urzędzie Miasta Szczecinek (Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek) lub przesłać elektronicznie na adres ePUAP: /UMSzczecinek/skrytka – do dnia 31 maja 2023 r. (decyduje data wpływu). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.Załączniki:

Ogłoszenie
ZALACZNIK_1_WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
ZALACZNIK_1_WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
ZALACZNIK_2_SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
ZALACZNIK_2_SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI