Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek do 2033 roku

Burmistrz Miasta Szczecinek, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek do 2033 roku.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 14 kwietnia 2023 r. do dnia 14 maja 2023 r. w postaci:

1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

 Formularz dostępny będzie:

-   na stronie internetowej Miasta Szczecinek: www.szczecinek.pl;

-   na stronie podmiotowej Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.szczecinek.pl;

-   w formie papierowej w Urzędzie Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek (Biuro Obsługa Interesanta).

 

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

-   drogą elektroniczną na adres e-mailowy: rewitalizacja@um.szczecinek.pl;

-   drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek;

-   lub bezpośrednio do Urzędu Miasta Szczecinek, w godzinach pracy Urzędu.

 

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/4TcW6kHLNG  ;

3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 24 kwietnia 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/8cMRxqB4dn . Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do 14 maja 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Szczecinek.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.szczecinek.pl i stronie www.szczecinek.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek:

zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek do 2033 roku,
formularz zgłaszania uwag,
projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek do 2033 roku wraz z załącznikami.
 

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

na stronie podmiotowej Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.szczecinek.pl;
na stronie internetowej www.szczecinek.pl;
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek;
w mediach społecznościowych.
Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Miasta Szczecinek, na stronie podmiotowej Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: https://www.szczecinek.pl/pl/projekty/gminny-program-rewitalizacjiZałączniki:

Formularz zgłaszania uwag
Obwieszczenie
Projekt GPR