W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Wybory ławników 2024-2027

Informacja o wyborach ławników sądowych z dnia 31 maja 2023 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecinek informuje, że Rada Miasta Szczecinek przystępuje do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2024-2027:

 1. 3 ławników do orzekania w zakresie prawa pracy,
 2. 6 ławników do orzekania w pozostałych sprawach.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693, z późn. zm.).

Termin zgłaszania kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty upływa w dniu 30 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta Szczecinek:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale w Szczecinku.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście poparcia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Miasta Szczecinek, plac Wolności 13, na parterze w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Biurze Rady Miasta, pok. nr 007. Karty dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek: www.bip.szczecinek.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Rada Miasta Szczecinek, przed dokonaniem wyboru ławników, zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wyborów ławników Rada Miasta dokona w głosowaniu tajnym, najpóźniej w październiku 2023 r.

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta powoła zespół, który przedstawi na Sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miasta Szczecinek codziennie w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Biurze Rady Miasta, pok. nr 007.

Termin 30 czerwca 2023 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia. Karty zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych prawem lub które wpłynęły do Rady Miasta Szczecinek po 30 czerwca 2023 r., pozostawia się bez biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl w zakładce: Miasto Szczecinek->Wybory->Wybory ławników 2024-2027 oraz w Biurze Rady Miasta Szczecinek Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, pok. 007 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel.: 94-37-141-44.

Administratorem danych osobowych kandydata na ławnika oraz osób zgłaszających kandydata na ławnika jest Rada Miasta Szczecinek oraz Burmistrz Miasta Szczecinek.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Załączniki

Powiadom znajomego