W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 58/2.

Szczecinek, dnia 07.11.2023 r.  

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
o przetargu na zbycie nieruchomości

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na 1 piętrze w budynku przy ul. Koszalińskiej 58 w Szczecinku wraz z udziałem do 490/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 168/2 położona w obrębie 08 o pow. 801 m² oraz części wspólne budynku, wpisanej do księgi wieczystej nr KO1I/00039127/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym Szczecinku.

Lokal o pow. 127,60 m² składa się z: I pokój o pow. 26,42 m², II pokój o pow. 22,25 m², III pokój o pow. 22,37 m², IV pokój o pow. 20,03 m², I kuchnia o pow. 11,70 m², II kuchnia o pow. 6,97 m², przedpokój o pow. 11,10 m², łazienka z wc o pow. 5,49 m² oraz spiżarka o pow. 1,27 m². Do lokalu przynależą 2 pomieszczenia piwniczne o pow. 10,82 m² i 11,07 m², które stanowią część składową lokalu. 
Łączna powierzchnia lokalu wraz z powierzchnią piwnic wynosi 149,49 m².

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Polna- 1” działka nr 168/2 obr.08 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 41.MW przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Lokal mieszkalny posiada świadectwo charakterystyki energetycznej (numer świadectwa SCHE/17364/256/2023), z którym można się zapoznać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinek w pok. nr 201 (budynek A, II piętro).

Lokal będący przedmiotem przetargu nie jest obciążony żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.    

Cena wywoławcza – 435.000,00 zł netto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

Wadium – 43.500,00 zł

Minimalne postąpienie – 4.350,00 zł

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 14.12.2023 r. o godz.  10- tej w siedzibie Urzędu  Miasta Szczecinek przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 06 8935 0009 1300 4758 2000 0170 w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 08.12.2023 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne:

• osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście  i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;
W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;
Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

• spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;

• podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie adresu przedmiotowej nieruchomości.
W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek
.
Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 201 (II p.) lub telefonicznie pod numerem 
(0-94) 371-41-42(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta oraz opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Nieruchomości do sprzedaży.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl.

Załączniki

Powiadom znajomego