W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Głosowanie przez pełnomocnika

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019, poz. 684), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2015 r. poz. 1724 z późn. zm.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2.     Załączniki:

-Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
 Polskiej,

- kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
  niepełnosprawności wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu 

  głosowania kończy 60 lat),

- kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na
  przyjęcie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie
  pełnomocnictwa nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co wyborca
  udzielający pełnomocnictwa do głosowania),

  

 OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 001.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 001, tel. 94 37 141 24.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 5 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pełnomocnictwo do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Szczecinek upoważnionym przez Burmistrza Szczecinka do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na terenie Szczecinka, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.  

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

 

UWAGI:

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat oraz wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności  do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia  17  grudnia 1998r.
   o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (Dz. U. z 2018 poz. 1270);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej 
    w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Miasta Szczecinek lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania przez wyborcę: w zakładach leczniczych, w domach pomocy społecznej, w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz głosującego korespondencyjnie.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 9 dnia przed datą wyborów tj. do 19 czerwca 2020r., a w przypadku ponownego głosowaniu (II tura) do dnia 03 lipca 2020r.   

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.   

 

Lista załączników:

- Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

- Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Załączniki

Powiadom znajomego