W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek

Szczecinek, 26 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek


I.   Uprawnieni wnioskodawcy:

1. W naborze może uczestniczyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego;

2. Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, będącemu przedsiębiorcą może być przyznana dotacja stanowiąca pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 2013 r., z późn. zm.).

II.   Kwota przeznaczona na dofinansowanie - 20 000 zł.

III.   Dotacja może być przyznana na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na zadania określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, tj. z dn. 19.04.2022 r.), przy zabytku położonym na obszarze miasta Szczecinek, który jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Dotacja nie może przekroczyć 100% kosztów zadania.

IV.   Decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji podejmuje na wniosek Burmistrza Miasta Szczecinek - Rada Miasta Szczecinek w drodze uchwały, od której nie przysługuje tryb odwoławczy. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację, a Miastem Szczecinek, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

V.   Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała nr XXXIV/325/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 2328 z późn. zm.).

VI.   Wymagania formalne:

1. Podstawą udziału w naborze jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/325/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek. Do wniosku o udzielenie dotacji załącza się komplet załączników - zgodnie z § 4 uchwały; 

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu, składającym się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem, w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron.

VII.   Miejsce i termin składania wniosków: Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać (lub przesłać pocztą) w Urzędzie Miasta Szczecinek (Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek) lub przesłać elektronicznie na adres ePUAP: /UMSzczecinek/skrytka – do dnia 31 maja 2023 r. (decyduje data wpływu). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 365 kB

Powiadom znajomego