W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Szczecinek w 2022 roku na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

I. Podstawa prawna:

Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania 
o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli i sposobu rozliczenia dotacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3424).


II.       Planowana kwota dotacji:

W budżecie Miasta Szczecinek w 2022 roku przewidziano możliwość udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych znajdujących się na terenie Miasta Szczecinek, w kwocie będącej iloczynem liczby działek na terenie ROD oraz kwoty 20,00 zł.


III.      Wniosek o udzielenie dotacji:

1)  Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/111/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 czerwca 2019 r.
2)  Wzór wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej www.bip.szczecinek.pl
3)  Do wniosku należy dołączyć:
-    statut;
-    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu uprawnionego oraz osób go reprezentujących,
-    dokument potwierdzający prawo do użytkowania nieruchomości, na której prowadzony jest ROD,
-    oświadczenie o liczbie działek na terenie ROD.

Załączniki, o których mowa powyżej, będące kopią wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby podpisujące wniosek.


IV.     Termin, miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godziny 13.30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, plac Wolności 13 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek. W przypadku złożenia projektu drogą pocztową, za datę wpływu uważa się datę wpływu do Urzędu.


V. Tryb i termin rozpatrywania wniosków:

1)  Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek.
2)  W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych Wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia bądź uzupełnienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania.
3)  Wniosek, którego braki lub wady nie zostaną usunięte we wskazanym zakresie i terminie, a także złożony po terminie, o którym mowa w pkt. IV, pozostaje bez rozpatrzenia.


VI. Informacje dodatkowe:

1)  Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
2)  Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy o udzieleniu dotacji.
3)  Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu wg wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
4)  Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Załączniki

Powiadom znajomego