W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadania własnego Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Przygoda z rakietą"

Działając na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Szczecinek

zaprasza

 

organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w 2010 roku zadania własnego Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „Przygoda z rakietą”.

 

1.      Szczegółowe określenie zadania będącego przedmiotem otwartego konkursu oraz wysokość dofinansowania:

 

Realizacja zadania pn.: „Przygoda z rakietą” - akcji sportowo – rekreacyjnej dla dzieci i rodziców w celu popularyzacji tenisa ziemnego. Dofinansowanie w łącznej wysokości 30.000 złotych.

 

2.    Warunki i zasady składania ofert:

a.       w konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1/  zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Miasta Szczecinek,

2/  prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3/  dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

4/  przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu,

b.       realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku, a finansowy udział własny podmiotu w zadaniu nie może być mniejszy niż 20% wartości całego projektu, 

c.       ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),

d.       formularz, o którym mowa w pkt.c dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szczecinek www.bip.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia o konkursach), w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osir.szczecinek.pl oraz w Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3, pokój nr 17.

 

3.    Do oferty należy dołączyć dokumenty, zgodnie z § 5 ust. 1, 2, 3 i 4 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku ustalonego zarządzeniem Nr 161/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

4.    Termin i miejsce składania ofert:

a.       składanie ofert na realizację zadania następuje do dnia 01 marca 2010 roku, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku,

b.       oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania w Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą na podany wyżej adres,

c.       każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę,

d.       złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

5.    Zasady przyznawania dotacji:

a.      ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

b.       dokonując ocen ofert komisja konkursowa będzie stosowała kryteria zawarte w § 8 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku ogłoszonego zarządzeniem Nr 161/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

c.       nie będą rozpatrywane oferty złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie,

d.       decyzję o wyborze organizacji, które uzyskają dotację oraz jej wysokość podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert,

e.       decyzja o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje na nie odwołanie,

f.        wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę,

g.       wyniki konkursu ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 21 dni, licząc od dnia zakończenia postępowania konkursowego,

h.       Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,

i.        w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

j.        szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a organizacją, której oferta została wybrana.

 

6.    Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ustalony zarządzeniem Nr 161/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dostępny jest:

a.       na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku,

b.       na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku,

c.       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek pod adresem www.bip.szczecinek.pl.

 

 

Uwaga!

Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie Ewa Jóskowska - starszy księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku – pokój nr 11, tel.: 094 37 210 91 wew. 37, od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1500.

 

Powiadom znajomego