W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadania własnego Miasta Szczecinek w zakresie prowadzenia plaż miejskich przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Konkurs dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygnięty

 

         Burmistrz Miasta rozpatrzył oferty organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które wpłynęły po ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację zadania "Prowadzenia plaż miejskich" (Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 5 marca 2010r.).

         Burmistrz Miasta postanowił powierzyć realizację ww. zadania Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i przekazać na jego realizację kwotę w wysokości 100.000 zł.

 


Burmistrz Miasta Szczecinek

działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadania własnego

Miasta Szczecinek w zakresie prowadzenia plaż miejskich przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

1.   Kwota przeznaczona z budżetu Miasta Szczecinek na powierzenie realizacji zadania wynosi 100 000 zł (sto tysięcy złotych).

2.   Zadanie obejmuje przygotowanie do sezonu i prowadzenie dwóch plaż miejskich Szczecinku przy ulicy Mickiewicza i przy ulicy Kilińskiego.

 

Warunki i zasady składania ofert

 

3.   W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)      prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b)    dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą gwarantującą realizację zadania lub skorzystają z podwykonawców dysponujących odpowiednio wyszkoloną kadrą,

c)       przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

 

4.   Zadanie, które jest przedmiotem konkursu może być realizowane od 1 maja do 30 września 2010r.

 

5.  Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji i zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 

6.   Formularz, o którym mowa w pkt. 5 dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w dziale informacje/ ogłoszenia o konkursach), w Biurze Obsługi Interesanta oraz w pokoju 10 i 31 Urzędu Miasta w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Szczecinek

 

7.   Do oferty należy dołączyć:

a)   aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności organizacji oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania,

b)  aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z właściwego rejestru potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

c)   sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,

d)   sprawozdanie finansowe za 2009 rok obejmujące bilans, rachunek wyników.

 

Termin składania ofert

 

8.   Składanie ofert na realizację zadania następuje do 9 kwietnia 2010r. o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

 

9.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Prowadzenia plaż miejskich” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

 

10. Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne, nieuzupełnione w ciągu 5 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Zasady przyznawania dotacji

 

11. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

12. Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)    zgodność projektu z zadaniami Miasta oraz z zadaniami statutowymi organizacji,

b)    wartość merytoryczna projektu – celowość, zakres rzeczowy,

c)     koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

d)     doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem,

e)    możliwość realizacji zadania, w tym posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.

 

13. Decyzję o wyborze organizacji, która uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

 

14. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoja ofertę.

 

15. Wyniki konkursu ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

16. Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji.

 

17. Burmistrz Miasta może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową organizacji.

 

18. W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

19. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a organizacją, której oferta została wybrana.

 

20. Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

a)    w 2008r. – 89.723 zł,

b)    w 2009r. – 100.000 zł.

 

Uwaga!

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. 94 37 141 18, 94 37 141 53 oraz pok. 10 i 31 Urzędu Miasta Szczecinek.Załączniki

Powiadom znajomego