Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII.152.Z.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 15 kwietnia 2016r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Uchwała Nr IX.52.Z.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 15 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Miasta Szczecinek na 2016r.
Uchwała Nr IX.51.Z.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 15 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecinek
Uchwała Nr XCIV.332.Z.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 05.09.2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Szczecinek informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. oraz o kształtowaniu się wpf
Uchwała Nr CXX.458.Z.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2017r. Miasta Szczecinek
Uchwała Nr CXX.457.Z.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 29 listopada 2016r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na lata 2017-2025
Uchwała Nr CXX.456.Z.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 29 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2017r.