Funkcję Głównego specjalisty ds. architektury sprawuje Tomasz Wolanin.

Telefon: 94 37 140 81
Budynek A, II piętro, pokój nr 213

Do zadań Głównego specjalisty ds. architektury należy:

  1. sporządzanie koncepcji programowo–przestrzennych i projektów architektoniczno–budowlanych dla potrzeb inwestycji miejskich;
  2. składanie wytycznych architektonicznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;
  3. przygotowanie koncepcji przestrzennych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian związanych z przestrzenią publiczną – wg potrzeb;
  4. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;
  5. opracowywanie we własnym zakresie koncepcji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, rozwiązaniami materiałowymi i szacunkowymi kosztami na polecenie Burmistrza, we współpracy z wydziałami/referatami;
  6. uczestniczenie w procesie opracowywania koncepcji oraz projektów budowlanych opracowywanych i zleconych przez wydziały/referaty;
  7. udział w posiedzeniach oceniających koncepcje oraz projekty budowlane opracowywane przez wydziały/referaty;
  8. współpraca z Wydziałem Komunalnym w zakresie zagospodarowywania terenów rekreacyjnych oraz budowy obiektów małej architektury.