Skład Komisji:

  • Kaszewski Marcin - przewodniczący
  • Bogdanowicz Marek - zastępca
  • Bała Małgorzata
  • Rautszko Janusz
  • Stypa Wojciech


Do zadań Komisji należą sprawy:

a)  kontaktów z samorządami krajowymi i zagranicznymi,

b)  współpracy z organizacjami samorządowymi,

c)  opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących rozwoju samorządności,

d)  promocji miasta,

e)  tworzenia warunków do powstania w mieście organizacji i związków zrzeszających podmioty gospodarcze, handlowe i usługowe,

f)   inicjowania pożądanych kierunków rozwoju podmiotów gospodarczych, handlowych
i usługowych,

g)  inwestycji miejskich i remontów,

h)  problematyki bezrobocia,

i)   planowania przestrzennego i urbanistyki.