Na podstawie upoważnień ustawowych (art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i 2, art. 42 ustawy o samorządzie gminnym) Radzie Miasta Szczecinek przysługuje prawo stanowienia aktów publicznoprawnych, obowiązujących na obszarze działania, tj. na terenie miasta Szczecinek.
Akty prawne ustanawia Rada w formie uchwał podejmowanych na sesji w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Szczegółowy tryb pracy Rady jako organu Miasta Szczecinek, a zwłaszcza organizacji i przebiegu sesji, a także procedury uchwałodawczej określa Statut Miasta Szczecinek.

Zgodnie z § 9 Statutu Miasta:

  • inicjatywę uchwałodawczą posiadają: Burmistrz Miasta, komisje stałe Rady, Kluby Radnych oraz grupa co najmniej 5 radnych. Wniosek o podjęcie uchwały powinien zawierać projekt uchwały z uzasadnieniem, opinią właściwej Komisji Rady oraz określać projektodawcę,
  • w głosowaniu biorą udział jedynie radni,
  • uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,
  • bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rada w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących,
  • bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady wymaga:
    • uchwała w sprawie absolutorium,
    • uchwała w przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta w związku z nie udzieleniem absolutorium, w głosowaniu imiennym,
  • większości 3/5 głosów ustawowego składu Rady wymaga uchwała podejmowana w głosowaniu imiennym w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołanie Burmistrza Miasta z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium.

Komisje stałe Rady podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków, uchwalonych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów i przedkładanych Przewodniczącemu Rady celem skierowania do odpowiedniego organu.

Uchwały Rady Miasta, które stanowią prawo miejscowe, zgodnie z art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Na mocy odrębnych przepisów (art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych) ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego podlegają również budżet miasta i sprawozdania z wykonania budżetu

W sprawach niezastrzeżonych do uprawnień Rady Miasta Burmistrz Miasta wydaje zarządzenia, a w indywidualnych sprawach decyzje administracyjne.