Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Miasta Szczecinek udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miasta Szczecinek na platformie ePUAP

Adres skrytki ePUAP UM Szczecinek: /UMSzczecinek/skrytka

WAŻNE:
W celu złożenia wniosku do Urzędu Miasta za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego profilu zaufanego.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Szczecinek:

 • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego" bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika;
 • dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: urzad@um.szczecinek.pl

Kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego pod adresem:  usc@um.szczecinek.pl

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:00 - 15:00 do Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się na parterze Urzędu Miasta na następujących nośnikach danych:

 • pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0 (tzw. pendrive),
 • płyta CD/DVD.

 


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Szczecinek:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • RTF, DOC, DOCX,
  • XLS, XLSX,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF, ZIP.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.