Kierownik USC: Beata Bednarska

Telefon: 94 37 140 88
pokój nr 016

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym:
  1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego oraz prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
  2. przyjmowanie oświadczeń o:
   • wstąpieniu w związek małżeński;
   • uznaniu ojcostwa;
   • zmianie imienia (imion) bądź nazwiska dziecka;
   • powrotu osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska;
  3. wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego;
  4. rejestracja uznań w rejestrze stanu cywilnego;
  5. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu wyczekiwania;
  6. transkrypcja i odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego;
  7. rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane;
  8. prostowanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
  9. aktualizacja rejestru stanu cywilnego;
 2. aktualizacja danych zawartych w rejestrze PESEL;
 3. wydawanie decyzji administracyjnych dot. zmiany imienia i nazwiska;
 4. przygotowywanie wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz organizacja uroczystości związanych z ich wręczeniem.