Kierownik Referatu: Bogumiła Rybińska

Telefon: 94 37 141 34
Budynek B, I piętro, pokój nr 116

Zadania Referatu:

 1. Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w § 21 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, w tym wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień.
 2. Sporządzanie, aktualizacja i nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne w zakresie wydawania decyzji:
  1. wyznaczających części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód objętych powszechnym korzystaniem;
  2. nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w związku ze zmianą stanu wody na gruncie lub odprowadzaniem wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.
 4. Koordynacja zadań w zakresie utrzymania właściwej jakości wód jezior.
 5. Wydawanie decyzji, zezwoleń i prowadzenie nadzoru w zakresie zagospodarowania lasów stanowiących własność Miasta.
 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień.
 7. Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień.
 8. Realizacja Programu Ochrony Powietrza w zakresie dotyczącym Miasta Szczecinek.
 9. Współdziałanie z Wydziałem Komunalnym przy realizacji Programu Gospodarki Odpadami.
 10. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem ustawy o odpadach.
  1. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzji na odzysk i unieszkodliwianie odpadów.
 11. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie.
 12. Opiniowanie projektów prac geologicznych.
 13. Współpraca w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki odpadami i gospodarki wodno–ściekowej z Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym w Szczecinku, sąsiednimi gminami, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 14. Sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych.
 15. Wydawanie nakazu zniszczenia upraw maku lub konopi włóknistych w przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 16. Przyjmowanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich rejestracja.