Kierownik Referatu: Andrzej Wasąg

Telefon: 94 37 141 38
Budynek B, I piętro, pokój nr 114

Zadania Referatu:

1. Opracowywanie i realizowanie miejskiego planu reagowania kryzysowego.
2. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o stanie klęski żywiołowej we współdziałaniu z wydziałami/referatami oraz kierownikami jednostek i spółek podległych Miastu, szefami zespolonych służb, inspekcji i straży.
3. Dokonywanie oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Burmistrza pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
4. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania.
5. Obsługa Miejskiego Zespołu Reagowania.
6. Organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego i kierowania obronnością.
7. Prowadzenie stałego monitoringu zdarzeń o symptomach sytuacji kryzysowej.
8. Współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych.
9. Prowadzenie magazynu sprzętu obronnego.
10. Planowanie i organizowanie szkolenia obronnego.
11. Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji w ramach planowania obronnego.
12. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru, zapewnienie właściwego obiegu informacji dla potrzeb kierowania i podejmowania decyzji.
13)  Sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych, opracowywanie rocznych planów kontroli.
14)  Wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Burmistrza wynikających z wprowadzenia stanu wojennego – we współdziałaniu z wydziałami/referatami i zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami miejskimi.
15. Organizowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć zapewniających funkcjonowanie infrastruktury technicznej służącej ochronie ludności.
16. Planowanie i zaopatrywanie jednostki organizacyjne Miasta w sprzęt i materiały w zakresie obronności.
17. Realizacja zadań wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny, a zwłaszcza:
a) rejestracja i udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
b) prowadzenie dokumentacji związanej z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne;
c) organizowanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z akcją kurierską;
d) prowadzenie postępowań w sprawie spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego.
18. Prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej.
19. Przestrzeganie obiegu dokumentów korespondencji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone”.
20. Prowadzenie spraw obronnych Urzędu.