Kierownik Referatu: Andrzej Wasąg

Telefon: 94 37 141 38
Budynek B, I piętro, pokój nr 114

Zadania Referatu:

 1. Opracowywanie i realizowanie miejskich planów: reagowania kryzysowego, obrony cywilnej, nadzór nad opracowywaniem takich planów w podległych spółkach miejskich i jednostkach organizacyjnych.
 2. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o stanie klęski żywiołowej we współdziałaniu z Wydziałami i Referatami Urzędu oraz z kierownikami jednostek i spółek podległych pod Miasto, szefami zespolonych służb, inspekcji i straży.
 3. Dokonywanie oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Burmistrza pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
 4. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania.
 5. Tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej.
 6. Obsługa Miejskiego Zespołu Reagowania.
 7. Organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i kierowania obronnością.
 8. Prowadzenie stałego monitoringu zdarzeń o symptomach sytuacji kryzysowej.
 9. Współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych.
 10. Prowadzenie magazynu sprzętu OC.
 11. Planowanie i organizowanie szkolenia obronnego, w tym:
  1. opracowanie planów i programów,
  2. opracowanie dokumentacji ćwiczeń i treningów.
 12. Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji w ramach planowania obronnego, w tym:
  1. planu operacyjnego funkcjonowania Miasta,
  2. dokumentacji stanowiska kierowania.
 13. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru, zapewnienie właściwego obiegu informacji dla potrzeb kierowania i podejmowania decyzji.
 14. Sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych, opracowywanie rocznych planów kontroli, zarządzanie kontroli oraz koordynowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych i spółek miejskich.
 15. Wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Burmistrza wynikających z wprowadzenia stanu wojennego - we współdziałaniu z Wydziałami, Referatami Urzędu i zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi i spółkami miejskimi.
 16. Organizowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć zapewniających funkcjonowanie infrastruktury technicznej służącej ochronie ludności.
 17. Planowanie i zaopatrywanie organów kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt i materiały.
 18. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a zwłaszcza:
  1. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
  2. prowadzenie dokumentacji związanej z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne,
  3. organizowanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z akcją kurierską,
  4. prowadzenie postępowań w sprawie spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego.
 19. Prowadzenie kancelarii tajnej i przestrzeganie obiegu dokumentów.
 20. Prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej.
 21. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w sytuacji klęski żywiołowej.
 22. Prowadzenie spraw obronnych Urzędu.