Dyrektor Wydziału: Dorota Kordowska - Śliwa

Telefon: 94 37 141 39
Budynek A, II piętro, pokój nr 210

Zadania Wydziału:

 1. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu;
 2. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw;
 3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów przedszkoli i szkół;
 4. zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p.poż;
 5. zabezpieczenie materialne i techniczne obiektów Urzędu;
 6. gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu;
 7. administrowanie budynkami, o których mowa w § 5 i 6 Regulaminu Organizacyjnego, z wyłączeniem zadań określonych w § 22 pkt 10 i § 23 pkt 29 ww. Regulaminu;
 8. organizacja prawidłowego nadzoru nad mieniem Urzędu;
 9. prowadzenie archiwum zakładowego;
 10. prowadzenie Biura Obsługi Interesantów, a w szczególności:
  1. przyjmowanie i ewidencja elektroniczna korespondencji wpływającej do Urzędu;
  2. udzielanie informacji interesantom o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie;
  3. przekazywanie interesantom druków służących załatwieniu sprawy i udzielanie pomocy w ich wypełnianiu lub ich wypełnianie;
 11. obsługa sekretariatu Burmistrza;
 12. organizacja staży, praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie;
 13. prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej oraz do Parlamentu Europejskiego, samorządowych, referendum ogólnokrajowego lub gminnego;
 14. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza;
 15. prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych oraz książki kontroli.