Dyrektor Wydziału: Anna Mista

Telefon: 94 37 141 27
Budynek A, I piętro, pokój nr 110

Zadania Wydziału:

 1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i bieżącymi remontami urządzeń komunalnych i obiektów małej architektury.
 2. Prowadzenie inwestycji związanych z budową obiektów małej architektury w zakresie urządzeń wystroju miasta, urządzeń rekreacyjnych i placów zabaw.
 3. Utrzymywanie porządku i czystości na terenach miejskich.
 4. Realizacja zadań własnych Miasta wynikających z ustawy o drogach publicznych, a zwłaszcza:
  1. zarządzanie siecią dróg miejskich,
  2. orzekanie o przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego uszkodzenia,
  3. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego.
 5. Realizacja zadań własnych Miasta wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
 6. Nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.
 7. Zapewnienie bieżącego  funkcjonowanie infrastruktury technicznej Miasta.
 8. Realizacja Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami.
 9. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mającej na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał Rady podjętych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 10. Przyjmowanie, rejestracja i kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 11. Wydawanie decyzji administracyjnych o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób uchylających się od złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub podających nieprawdziwe dane.
 12. Wydawanie decyzji administracyjnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych lub wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.
 13. Organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 14. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 15. Przyjmowanie sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz ich weryfikacja.
 16. Terminowe sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 17. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 18. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 19. Rekultywowanie, meliorowanie i doprowadzanie infrastruktury do terenów przeznaczonych na pracownicze ogrody działkowe.
 20. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.
 21. Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt.
 22. Ustalanie lokalizacji targowisk i kontrola przestrzegania regulaminu targowisk.
 23. Zakładanie, utrzymywanie, zarządzanie i wnioskowanie o zamknięciu cmentarzy komunalnych oraz sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojskowymi.
 24. Wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny cel, po upływie 40 lat od ostatniego pochowania.
 25. Umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów.
 26. Prowadzenie prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społeczno-użytecznych.
 27. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji remontów bieżących budynków i lokali biurowych Urzędu.
 28. Bieżące utrzymanie oświetlenia Miasta.