Dyrektor Wydziału: Seweryn Lecki

tel: 94 37 141 45
Budynek A, II piętro, pokój nr 208

Zadania Wydziału:

 1. sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz jego zmian;
 2. przygotowanie materiałów i analiz niezbędnych do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 3. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian;
 4. prowadzenie rejestru uchwalonych planów miejscowych;
 5. prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych;
 6. dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych;
 7. opracowywanie wieloletnich programów sporządzania opracowań planistycznych;
  1. opracowywanie założeń do planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  2. opracowywanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 
 8. wydawanie wyrysów i wypisów ze studium oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 9. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego, oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia;
 10. wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;
 11. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 12. opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w zakresie zgodności z ustaleniami planu miejscowego lub decyzjami o warunkach zabudowy;
 13. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 14. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw;
 15. wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą informacje o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko oraz ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć;
 16. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 17. opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w zakresie zgodności z ustaleniami planu miejscowego;
 18. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego;
 19. udostępnianie informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw.