Dyrektor Wydziału: Elżbieta Mucha

tel: +48 94 37 141 14,
Budynek A, parter, pokój nr 010

Zadania Wydziału:

Prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem budżetowym, księgowością, sprawozdawczością budżetową, a także nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, działanie na rzecz pozyskiwania wpływów z podatków i opłat lokalnych należnych gminie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. opracowanie projektu budżetu Miasta, przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia;
 2. opracowanie układu wykonawczego budżetu Miasta;
 3. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu Miasta;
 4. przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu;
 5. przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie polegających na:
  1. zmianie planu wydatków;
  2. zmianie planu wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
  3. przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków;
 6. wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Wydział funkcji głównego dysponenta środków budżetowych przez:
  1. przekazywanie środków pieniężnych na rachunki bieżące gminnych jednostek budżetowych, przeznaczonych na pokrycie wydatków realizowanych w ramach ich planów finansowych;
  2. przekazywanie dotacji z budżetu Miasta jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom określonym w budżecie Miasta;
 7. obsługa finansowo–księgowa rachunków bankowych Miasta;
 8. prowadzenie obsługi bankowej Miasta w zakresie kredytów, pożyczek i obligacji;
 9. przygotowywanie projektów planów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych wieloletnich zobowiązań Miasta;
 10. prowadzenie ewidencji księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Finansów, w tym również dotyczącej projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy pomocowych;
 11. rozliczanie i prowadzenie ewidencji zaciągniętych przez Miasto kredytów, pożyczek oraz ewidencji ich spłat;
 12. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dotacji celowych na zadania własne i zlecone Miasta;
 13. prowadzenie ewidencji środków trwałych Urzędu i wyposażenia oraz nadzór nad inwentaryzacją majątku;
 14. przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet;
 15. opracowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych;
 16. bieżąca analiza realizacji budżetu Miasta, w tym planów finansowych jednostek organizacyjnych z przebiegu wykonania;
 17. prowadzenie rejestru sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT) - rozliczanie w tym zakresie z właściwym urzędem skarbowym;
 18. prowadzenie ewidencji wartościowej gminnych zasobów nieruchomości;
 19. wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Burmistrza roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych, będących wpływami z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Miasto, w tym odsetek i należności ubocznych;
 20. prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw będących dochodami Miasta;
 21. prowadzenie spraw związanych z ewidencją podatników, inkasentów opłat;
 22. przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Miasta;
 23. prowadzenie ewidencji dochodów budżetu Miasta wg klasyfikacji budżetowej oraz źródeł, w tym: dochodów własnych, udziałów w podatkach gromadzonych centralnie, subwencji, dotacji z budżetu państwa;
 24. rozliczanie i odprowadzanie na rachunek dochodów budżetu państwa pozyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami;
 25. sporządzanie sprawozdań z zakresu dochodów wynikających z przepisów prawa budżetowego i podatkowego, w tym także opracowywanie sprawozdań z wykonania dochodów za dany rok budżetowy;
 26. sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa;
 27. windykacja podatków i opłat lokalnych, w tym wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Burmistrza roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych;
 28. podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania w/w zobowiązań podatkowych, tj. zastawy, hipoteki;
 29. podejmowanie działań w zakresie egzekucji należności wymagalnych w w/w podatkach i opłatach lokalnych (upomnienia, tytuły wykonawcze);
 30. udzielanie i monitorowanie pomocy publicznej w zakresie przewidzianym w ustawie – Ordynacja podatkowa i ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej i sprawozdawczość w tym zakresie.