Magdalena Mikołajewska

Telefon: 94 37 141 19
Budynek A, parter, pokój nr 12

Do zadań Zastępcy Skarbnika Miasta należy:

 1. Współudział w opracowaniu projektów budżetu Miasta;
 2. Współudział w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Miasta;
 3. Współudział w prowadzeniu spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu Miasta;
 4. Przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu;
 5. Współudział w przygotowywaniu projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie Miasta;
 6.  Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dotacji celowych na zadania własne i zlecone Miasta;
 7. Przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet w zakresie dochodów;
 8. Opracowywanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów;
 9. Współudział w bieżącej analizie realizacji budżetu Miasta;
 10. Prowadzenie ewidencji dochodów budżetu Miasta wg klasyfikacji budżetowej oraz źródeł, w tym: dochodów własnych, udziałów w podatkach gromadzonych centralnie, subwencji, dotacji z budżetu państwa;
 11. Rozliczanie i odprowadzanie na rachunek dochodów budżetu państwa pozyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami;
 12. Współpraca z Wydziałem Finansowym;

Zastępca Skarbnika Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Dyrektora Wydziału Finansowego.