Przewodnicząca Rady Miasta zawiadamia, że LXIX Sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 r. o godz. 9:00, w Sali Posiedzeń nr 101, I piętro UM Szczecinek.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21.12.2023 r.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok.
4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2024 rok.
5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024-2036.
6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Barwice z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach.
8. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Mieście Szczecinek.
10. Uchwała w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030.
11. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego, warunków odpłatności za te usługi i trybu jej pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/262/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2020 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku.
13. Uchwała w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2024-2027.
14. Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Samorządów.
15. Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego Samorządów.
16. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Szczecinek.
17. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Szczecinek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
18. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
19. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
20. Informacja z działalności Burmistrza Miasta wraz z informacją Burmistrza o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w związku z obniżeniem bądź wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
21. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
22. Wnioski i oświadczenia radnych. 
23. Zakończenie sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Małgorzata Bała