Przewodnicząca Rady Miasta zaprasza na Sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 21.12.2023 r., godz.: 9:00, sala 101, I piętro UM Szczecinek.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23.11.2023 r. i 11.12.2023 r.
3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024-2036.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok.
5. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek. 
6. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Szczecinek od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2020 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” w Szczecinku.
8. Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Szczecinku na uchwałę Rady Miasta Szczecinek Nr LX/542/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2023 roku.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Szczecinek a Gminą Bobolice w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły 
lub placówki oświatowej zapewniającej realizację obowiązku szkolnego.
10. Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku na lata 2024-2026 na terenie Miasta Szczecinek”.
12. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek.
13. Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek.
14. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
15. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
16. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
17. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
18. Wnioski i oświadczenia radnych. 
19. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź